Prohledat tento blog

25.01.15

Abirateron acetát


hormonální tabletový přípravek používaný u kastračně rezistentního karcinomu prostaty


Poznámky pro praxi 

Přípravek ZYTIGA  (Janssen-Cilag s.r.o.)

Dávkování

 • Tbl. 1000 mg (4 tbl. á 250mg /den) 1x denně 2 hodiny po jídle a 1 hodinu před konzumací další stravy+ prednison 5mg 2x denně

Cena

120 tbl. 91803,47 Kč


Mechanismus účinku

 • cíleně zasahuje do syntézy testosteronu blokádou  17alfa hydroxylázy/C-17,20 lyázy (CIP 17)
 • tato hydroxyláza je exprimována ve tkáni varlat,  nadledvin a prostaty
 • CIP 17 zasahuje v místě přeměny pregnenolonu  aprogesteronu na prekursory testosteronu ( blokuje hydroxilaci pregnenolonu)

Efekt léčby 

 • Studie COU-AA-301 ( po selhání docetaxelu,1195 pacientů, 2:1 rameno abirateron : placebo
  • Výsledky : v ramenu s abirateronem  bylo dosaženo prodloužení celkového přežití o  4,6měsíce oproti placebu, četnost odpovědi poklesu PSA 29,5% oproti 5,5%
  • ze subanalýzy vyšlo, že nelze očekávat efekt u pacientů předléčených dvěma režimy chemoterapie a kteří neodpovídali na léčbu docetaxelem
 • Studie  COU-AA-302 u pacientů bez chemoterapie (1088 pacientů, kastračně rezistetních a bez přítomnosti viscerálních meta, druhé rameno s prednison samotným studie byla předčasmně ukončena pro jasný benefit abirateronu)
  • celkové přežití 35,3 ku  30,1 měsíců
  • doba přežití bez radiografické progrese 16,5 ku  8,2 měsíců
  • doba do iniciace zahájení chemo 26,5 ku  16,8 měsíců
  • doba do progrese PSA 11,1 ku  5,6 měsíců
 • Studie LATITUDE. (hormonálně senzitivní karcinom)- dvojitě zaslepená studie a placebem kontrolovanou studii III. fáze, v níž bylo randomizováno 1 199 nemocných k androgen-deprivační léčbě (ADT) v kombinaci s abirateronem a prednisonem nebo k ADT s dvojím placebem. 
  • Při mediánu sledování 30,4 měsíce byla provedena průběžná analýza. Z té vyplývá 
  • výrazně delší medián celkového přežití (OS) u nemocných léčených abirateronem – medián OS nedosažen vs. 34,7 měsíce (HR pro úmrtí: 0,62; 95% CI: 0,51–0,76; p < 0,001). Odpovídající medián doby radiografického přežití bez progrese byl 33 měsíců vs. 14,8 měsíce (HR pro progresi či úmrtí: 0,47; 95% CI: 0,39– 0,55; p < 0,001). Ve prospěch abirateronu svědčily i další ukazatele, a sice delší doba do progrese bolesti, doba do následující protinádorové léčby, do zahájení chemoterapie či doba do progrese PSA a výskytu skeletálních příhod.

Nežádoucí účinky

 • z nadprodukce minerakortikoidů - retence tekutin , hypokalémie, hypertenze 
 • CAVE kardiaci - předem kardioecho
 • elevace jaterních emzymů - ALT/AST 5x vyšší - ukončení léčby , po úpravě možné zahájení , více jak 20x pak vysazení léčby
 • kalium behem léčby udržovat nad  4mmol/l

Interakce

 • vyvarovat se induktorů CYP3A4 - fenytoin , karbamezepin, rifampicin... 
 • inhibitor CYP2D6 - metoprololpropranol, kodein,haloperidol, risperidon,oxycodon, tramadol

INDIKAČNÍ OMEZENÍ ÚHRADY

Abirateron acetát je hrazen v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem 1) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty se stavem výkonnosti 0-2 dle ECOG dříve léčených docetaxelem, u kterých došlo k progresi onemocnění. Pacienti mohou být předléčeni jednou až dvěma liniemi chemoterapie (docetaxelem). Léčba je hrazena do progrese onemocnění (rentgenologické progrese nebo výskytu nepříznivé skeletální příhody) 2) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty se stavem výkonnosti dle ECOG 0-1, kteří jsou asymptomatičtí nebo mírně symptomatičtí po selhání androgenní deprivační léčby a u nichž dosud nebyla chemoterapie klinicky indikována, a u nichž bolest způsobená maligním onemocněním dosahuje na škále BPI (Brief Pain Inventory) pouze hodnot 0-1 (tj. bez symptomů bolesti). Terapie abirateronem je hrazena do progrese onemocnění.


Odkazy


Peritoneal cancer index

Poznámky používá se k hodnocení rozsahu postižení peritoneální dutiny nádorem COLOPEC klinická studie kolorektální karcino...