Prohledat tento blog

17.04.16

Oxaliplatin

Mechanismus účinku

 • od cisplatiny je odvozena nahrazením atomu chlóru molekulo oxalátu 
 • s cisplatinou nevykazuje zkříženou rezistenci
 • poškození  DNA vazbou na DNA.
 • brzdí tvorbu nové DNA
 • apoptóza

Farmakokinetika

 • asi 15% se dostává do cirkulace a 85% se distribuuje do tkání nebo se vyloučí močí
 • Ireverzibilní vazba platiny na červené krvinky a plazmatické proteiny vede k tomu, že poločas oxaliplatiny v krvi se blíží přirozenému obratu červených krvinek a sérového albuminu
 • Exkrece metabolitů probíhá dominantně močí, stolicí se vylučuje jen něco kolem 2,1% platinových derivátů  Platina je převážně vylučována močí během prvních 48 hodin po podání.Do 5 dnů je přibližně 54% celkové podané dávky vyloučeno močí a < 3 % stolicí.
 • Terminální poločas   je 9 dnů 

Nežádoucí účinky

Neurotoxicita
 • senzorická neuropatie - typicky ve spojení s chladem ( cca D1-3 chemoterapie) pak ustupuje 
 • možnost trvalého vzniku  při kumulativní dávce   nad  780mg
 • při vzniku neuropatie potíže vymizí až po  3-5-ti měsících léčby

Odkazy

Cisplatin

Mechanismus účinku


 • stává se aktivní až  intraceluárně , kde je méně  chloridových iontů a tím dochází k uvolňování  kovalatně vázaného chloru a vzniku nukleofilního radikálu, ten pak reaguje s purinovými bázemi  nukleových kyselin
 • poškozuje DNA vznikem interkalačních vazeb mezi řetězci, což zamezuje replikaci nukleových kyselin
 • intraceluárně dochází k uvolňování kovalentně vázaného atomu chlóru a vzniku nukleofilního radikálu. Cytostatikum se naváže na purinovou bázi a dochází ke vzniku zejména vnitrořetězcových a v menší míře meziřetězcových kroslinků. Vzniklé kovalentní vazby mezi řetězci brání jejich separaci při replikaci a zároveň dochází k inhibici transkripce.  
 • VIDEO ZDE 
Farmakokinetika

 • váže se silně na bílkoviny
 • vylučování 90% močí, během  24 hodin  se z těla vyloučí 28% podané látky
 • terminální poločas cisplatiny je 5,4 dne
 • prostup hematoenecef. bar. 

Rezistence může být způsobena


 • sníženým vychytáváním 
 • zvýšeným vylučováním cytostatika buňkou
 • inaktivací prostřednictvím intracelulárních thiolů (např. gluthathionu)
 • zvýšenou schopností buňky reparovat poškození a sníženou schopností podléhat apoptotickému procesu. 


Nežádoucí účinky

Neurotoxicita
 • jde o senzitivní neuropatii
 • uplatňuje se především v oblasti vlastního neuronálního těla
 • kumulativní dávka cisplatiny ke vzniku neurotoxicity je  300-600 mg/m2
 • neurotoxicita  vzniká i po intraperitoneální aplikaci
 • klinika: parestézie, které se mohou šířit i do proximálních oblastí končetin 
 • nejvíce bývá postižena vibrace
 • může vzniknout až několik měsíců po vysazení léku a progredovat několik týdnů až měsíců po vysazení léku (u 30% pacientů)
 • prevence vzniku: vitamin E  a-tokoferol 400 mg / den závěry nejsou jednoznačné
Nefrotoxicita
 • poškození tubulárních fcí - pokles glomerulární filtrace a ztráty magnézia
 • snížení nefrotoxicity - hydratační režimy při podání cisplatin 
Hematotoxicita
Emeze vysoká 
Ototoxicita 31% postižení sluchu ( výpad sluchu pro vysoké tóny) 
Změny vnitřního prostředí
 • ( K, Na, Ca, Mg, PO4)
 • ↑ antidiuretic hormone
 • Hyperuricemia (36%)