Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2017

Lonsurf

Poznámky


perorální protinádorový léčivý přípravek na bázi kombinace trifluridinu a tipiracil hydrochloridutrifluridin – antineoplastický nukleosidový analog, který je začleňován přímo do DNA, čímž ovlivňuje její funkce. Koncentrace trifluridinu v krvi se udržuje prostřednictvím tipiracilu, který je inhibitorem thymidin fosforylázy – enzymu degradujícího trifluridinindikován k léčbě dospělých pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem, kteří byli v minulosti léčeni dostupnými terapiemi zahrnujícími chemoterapie založené na fluoropyrimidinu, oxaliplatině a irinotekanu, anti‑VEGF látky a anti‑EGFR látky nebo nejsou pro tyto terapie vhodnými kandidáty.mechanismus účinku je jiný než u 5‑fluorouracilu, a tak je možné jej využít i u pacientů na 5‑fluorouracil rezistentníchstudie RECOURSE: 800 pacientů, Pacienti byli v poměru 2 : 1 randomizováni buď do větve se studijním přípravkem TAS‑102 (n = 534), nebo do kontrolní skupiny s placebem (n = 266). Primárním cílovým ukazatelem bylo celk…