Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2018

CEA

CEA karcinom embryonální antigen

Fyziologická variabilita V séru dospělých zdravých osob se  jeho  hladina CEA  obvykle pohybuje  pod koncentrací 5 µg/l (v závislosti na typu diagnostické soupravy).  Výrazné zvýšení (až do 10 µg/l) je možno pozorovat u kuřáků (v závislosti na počtu vykouřených cigaret), ev. u alkoholiků. V extraktech primárních nádorů se obvykle nevyšetřuje. Význam však má stanovení v moči, pleurálním punktátu, ascitu i dalších tělních tekutinách u vybraných typů nádorů.
Biologický poločas Podle velikosti molekuly s částečně odbouranými sacharidovými zbytky se poločas pohybuje mezi 2–16 dny.
Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci V průběhu maligního procesu je produkován CEA  nádorovou tkání, jeho hladiny se výrazně zvyšují především ve vztahu k celkové hmotě nádoru. Vzhledem k odbourávání játry a vylučování ledvinami je jeho hladina zvýšena u nemaligních postižení těchto orgánů (hepatitida, selhání ledvin atd.).
Referenční intervaly Podle užité metody leží diskri…

Ca 19-9

CA 19-9 patří k tumor-asociovaným antigenům definovaným na podkladě monoklonálních protilátek.


Fyziologická variabilita CA 19–9 se nevyskytuje  u asi 5 % osob charakteristických krevní skupinou Lewis (a-) ev. Lewis (b-). 
Biologický poločas Jeho poločas v cirkulaci je asi 4-8 dní. Za 2-4 týdny normalizace po kompletní resekci.
Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci Benigní onemocnění jsou zdrojem koncentrací zvýšených většinou do hodnoty až 100 kU/l. Při maligních onemocněních dosahuje  koncentrace CA 19–9 v séru  mnohonásobku hodnoty diskriminační hranice (až 106 kU/l). 
Pokyny k odběru vzorku Nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacient před odběrem

Referenční intervaly Jsou definovány podle výrobce metody, obvykle leží  diskriminační hranice CA 19–9  do 37 kU/l.

Benigní onemocnění, jiné příčiny falešné pozitivity v séru I mírná cholestáza může způsobit výrazné zvýšení CA 19–9 koncentrace v séru.  Z dalších onemocnění jsou zvýšené hladiny nalézány u benigních a zánětlivých…

Therapeutic targeting of replicative immortality - ScienceDirect

Interplay between ROS and autophagy in cancer cells, from tumor initiation to cancer therapy - ScienceDirect

Interplay between ROS and autophagy in cancer cells, from tumor initiation to cancer therapy - ScienceDirect:

Poznámky

Autofágie proces, kdy buňce hrozí zánik a začne trávit sama sebe, aby nahromadila to co jí schází (více zde)

Broad targeting of resistance to apoptosis in cancer - ScienceDirect

Broad targeting of resistance to apoptosis in cancer - ScienceDirect: Broad targeting of resistance to apoptosis in cancer - ScienceDirect

Evasion of anti-growth signaling: A key step in tumorigenesis and potential target for treatment and prophylaxis by natural compounds - ScienceDirect

Evasion of anti-growth signaling: A key step in tumorigenesis and potential target for treatment and prophylaxis by natural compounds - ScienceDirect:


Evasion of anti-growth signaling: A key step in tumorigenesis and potential target for treatment and prophylaxis by natural compounds - ScienceDirect

Docetaxelum

Docetaxelum – Lékové profily – Články – Remedia – farmakoterapeutický časopis:

Docetaxel je protinádorové chemoterapeutikum ze skupiny taxanů připravované semisynteticky z inaktivního prekurzoru extrahovaného z jehličí evropského tisu červeného Taxus baccata. Mechanismem účinku se řadí mezi tzv. mitotické jedy, které způsobují inhibici mitózy působením na buněčné mikrotubuly. ...

Platinou navozená neurotoxicita − přehled možných mechanismů vzniku

Příznaky, jako jsou smyslová ztráta, necitlivost, brnění, bolest a pocit pálení, mohou přetrvávat měsíce, nebo dokonce i roky. V některých případech se mohou i po ukončení léčby zhoršovat. Neurologické příznaky se projevují při podání určitých kumulativních dávek léku, přičemž pro cisplatinu je za prahovou hodnotu považována dávka 350 mg/m2, pro oxaliplatinu dávka 550 mg/m2. Oxaliplatina může způsobit také akutní neurotoxicitu nezávislou na dávce. Ta se objevuje až u 90 % pacientů během podání infuze nebo krátce po aplikaci. Je charakterizována chladem navozenou přechodnou parestezií a dysestezií postihující distální končetiny a periorální či faryngolaryngeální oblasti. Lepší pochopení potenciálních mechanismů vzniku neurotoxicity způsobené cisplatinou a oxaliplatinou by mělo klinickým pracovníkům pomoci identifikovat optimální management tohoto vedlejšího účinku......