Prohledat tento blog

15.04.18

CEA

CEA karcinom embryonální antigen

Fyziologická variabilita
V séru dospělých zdravých osob se  jeho  hladina CEA  obvykle pohybuje  pod koncentrací 5 µg/l (v závislosti na typu diagnostické soupravy). 
Výrazné zvýšení (až do 10 µg/l) je možno pozorovat u kuřáků (v závislosti na počtu vykouřených cigaret), ev. u alkoholiků. V extraktech primárních nádorů se obvykle nevyšetřuje. Význam však má stanovení v moči, pleurálním punktátu, ascitu i dalších tělních tekutinách u vybraných typů nádorů.

Biologický poločas
Podle velikosti molekuly s částečně odbouranými sacharidovými zbytky se poločas pohybuje mezi 2–16 dny.

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci
V průběhu maligního procesu je produkován CEA  nádorovou tkání, jeho hladiny se výrazně zvyšují především ve vztahu k celkové hmotě nádoru. Vzhledem k odbourávání játry a vylučování ledvinami je jeho hladina zvýšena u nemaligních postižení těchto orgánů (hepatitida, selhání ledvin atd.).

Referenční intervaly
Podle užité metody leží diskriminační hranice CEA obvykle do 5 µg/l. 

Použití pro klinické účely

Maligní onemocnění
Screening: nelze použít.
Stanovení diagnózy: nelze použít, pouze v situaci, kde není známa lokalizace primárního nádoru, může (spolu s dalšími markery) mít jeho hladina význam při určení diagnózy. 
Odhadnutí závažnosti onemocnění: vhodný pro potvrzení stadia choroby, rozhodnutí o průběhu terapie. Zvýšené preoperativní hodnoty u kolorektálního karcinomu jsou obvykle  spojeny s kratší dobou celkového přežití. Předoperační hodnoty CEA >40 µg/l jsou charakteristické pro kratší interval bezpříznakového přežití nemocných s karcinomem mléčné žlázy. Na základě předoperačních hodnot lze posoudit možnost radikálního zásahu u kolorektálního karcinomu. 
Monitorování průběhu onemocnění (detekce relapsu či rozsevu onemocnění a odpovědi na léčbu) patří k základním využitím CEA. Hodnoty vyšší než 10 µg/l znamenají obvykle progresi maligního procesu. Koncentrace vyšší než 50 µg/l svědčí s vysokou pravděpodobností o jaterních nebo kostních metastázách  Senzitivita a specificita CEA  stanovení kolísá podle typu sledovaného nádoru a stadia onemocnění. Pro nádory zažívacího traktu se pohybuje senzitivita obvykle při návratu onemocnění (při 90 % specificitě): pro kolorektální karcinom kolem 60 %, pro nádory žaludku asi 40 - 50 %. Pokles hodnot CEA asi ve 4.týdnu po chirurgickém zákroku může poskytnout údaj o úspěšnosti terapie, podobně lze hodnotit efekt chemo- či radioterapie, pokud byly hodnoty před terapií zvýšené. Doba odběru a intervaly mezi opakovanými odběry se řídí obecnými pravidly pro sledování nádorových markerů s přihlédnutím k poločasu markeru

Benigní onemocnění, jiné příčiny zvýšení CEA v séru:
Obvykle hodnoty nepřesahují hranici 10 µg/l. Hladiny vyšší než 5 µg/l se nacházejí u těchto benigních chorob: jaterní cirhóza (32 %), onemocnění jater obecně (11 %), Crohnova choroba (6 %), střevní polypy (16 %), onemocnění plic (15 %), ledvin (11 %), žlučníku a žlučových cest (11 %), pankreatitida (22 %), kouření (8 %).

Cena vyšetření 
cca 370 Kč

Ca 19-9

CA 19-9 patří k tumor-asociovaným antigenům definovaným na podkladě monoklonálních protilátek.


Fyziologická variabilita
CA 19–9 se nevyskytuje  u asi 5 % osob charakteristických krevní skupinou Lewis (a-) ev. Lewis (b-)

Biologický poločas
Jeho poločas v cirkulaci je asi 4-8 dní.
Za 2-4 týdny normalizace po kompletní resekci.

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci
Benigní onemocnění jsou zdrojem koncentrací zvýšených většinou do hodnoty až 100 kU/l. Při maligních onemocněních dosahuje  koncentrace CA 19–9 v séru  mnohonásobku hodnoty diskriminační hranice (až 10kU/l). 

Pokyny k odběru vzorku
Nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacient před odběrem


Referenční intervaly
Jsou definovány podle výrobce metody, obvykle leží  diskriminační hranice CA 19–9  do 37 kU/l.


Benigní onemocnění, jiné příčiny falešné pozitivity v séru
I mírná cholestáza může způsobit výrazné zvýšení CA 19–9 koncentrace v séru. 
Z dalších onemocnění jsou zvýšené hladiny nalézány u benigních a zánětlivých onemocněních žaludku, střeva, pankreatu a jater. V benigních pankreatických cystách se pohybují hladiny CA 19–9 obvykle do 100 kU/l, výjimečně až do 2000 ku/l.
Zvýšené hodnoty byly pozorovány také při cystické fibróze

Maligní onemocnění
Screening: není vhodný.
      
Stanovení diagnózy: přes vysokou senzitivitu především pro nádory slinivky není 
možno užít tento marker pro časnou primární diagnostiku tohoto onemocnění.    

Odhad závažnosti onemocnění: obvykle nekoreluje výrazně koncentrace 
CA 19–9 s nádorovou hmotou. Vyšší koncentrace u ca hlavy pankreatu

Výrazně zvýšené hladiny s často exponenciálním nárůstem (nad 10 000 kU/l)
jsou však průkazem vzdálených metastáz

Sledování průběhu onemocnění:  
monitorování CA 19–9  se užívá především pro karcinom pankreatu
Jeho senzitivita je vysoká (až 70–90 %), pro dodržení dostatečné specificity je 
však třeba výrazně zvýšit hladinu cut–off (až na 100 kU/l). 
Vysokou senzitivitu dosahuje tento marker i podle závažnosti onemocnění 
karcinomů kolorekta(18-58 %)- vhodně s kombinací CEA, 
u cholangiocelulárních karcinomů (22–49 %), u 
nádorů žlučových cest (55–79 %) a žaludku (25–60 %). 
Koncentrace CA 19–9 korelují dobře s hodnocením efektu terapie.

Negativní výsledek však existenci nádoru nevylučuje.
Podle absolutní hodnoty CA 19-9 v séru lze usuzovat ,zda se jedná o
onemocnění lokalizované (do 60 U/ml),nebo generalizované (nad 60 U/ml). 


Cena vyšetření  
cca  490-520 Kč dle laboratoře

04.04.18

Docetaxelum

Docetaxelum – Lékové profily – Články – Remedia – farmakoterapeutický časopis:

Docetaxel je protinádorové chemoterapeutikum ze skupiny taxanů připravované semisynteticky z inaktivního prekurzoru extrahovaného z jehličí evropského tisu červeného Taxus baccata. Mechanismem účinku se řadí mezi tzv. mitotické jedy, které způsobují inhibici mitózy působením na buněčné mikrotubuly. ...

03.04.18

Platinou navozená neurotoxicita − přehled možných mechanismů vzniku

Příznaky, jako jsou smyslová ztráta, necitlivost, brnění, bolest a pocit pálení, mohou přetrvávat měsíce, nebo dokonce i roky. V některých případech se mohou i po ukončení léčby zhoršovat. Neurologické příznaky se projevují při podání určitých kumulativních dávek léku, přičemž pro cisplatinu je za prahovou hodnotu považována dávka 350 mg/m2, pro oxaliplatinu dávka 550 mg/m2. Oxaliplatina může způsobit také akutní neurotoxicitu nezávislou na dávce. Ta se objevuje až u 90 % pacientů během podání infuze nebo krátce po aplikaci. Je charakterizována chladem navozenou přechodnou parestezií a dysestezií postihující distální končetiny a periorální či faryngolaryngeální oblasti.
Lepší pochopení potenciálních mechanismů vzniku neurotoxicity způsobené cisplatinou a oxaliplatinou by mělo klinickým pracovníkům pomoci identifikovat optimální management tohoto vedlejšího účinku......

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...