Prohledat tento blog

06.01.19

Peritoneal cancer index

Poznámky


používá se k hodnocení rozsahu postižení peritoneální dutiny nádorem
COLOPEC klinická studie
 • kolorektální karcinom, adjuvantní  HIPEC jako 30min podání Oxaliplatiny+ 5-FU + LCV podáno iv před zahájením HIPEC a adj. FOLFOX nebo CAPOX
 • pacienti s vysokým rizikem peritoneálního rozesevu ( T4, NO-2 nebo ruptura tumoru)
 • snížení peritoneální rekurence z 25% na 10%
Odkaz zde 
Sandostattin LAR

Úhrada k 1.3.2018
...
b) Paliativní léčba symptomů spojených s neuroendokrinními nádory, pokud je předpoklad citlivosti na tyto přípravky. 
c) Léčba jinak neovlivnitelné endokrinní oftalmopatie na specializovaných pracovištích - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami 
d) Léčba nově diagnostikovaných, dobře diferencovaných (stupeň G1), pokročilých, hormonálně nefunkčních neuroendokrinních nádorů středního střeva ( MIDGUT) s malým postižením jater (tj. menší nebo rovno 10 %), a to u dospělých pacientů s inoperabilním lokálně pokročilým nebo metastatickým onemocněním. 

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je v této indikaci pro jednoho pacienta hrazena léčba v dávce 30 mg 1 x za 4 týdny.


Sandostatin LAR 30mg • Snižuje riziko progrese onemocnění o 66% ( Rinke A. et al)
 • mTTP nefunkční nádory Sandostatin LAR 28,8m vs.placebo 5.9m
 • mTTP funkční nádory Sandostatin LAR 14,3m vs. placebo 5,5m
Sandostatin LAR 20mg přináší v léčbě pacientů s karcinoidovým syndromem kontrolu symptomů (snížení četnosti průjmů o 48 % ( Z denní frekvence 4 na 2,1) a flushe o 90%. 


Somatulin Autogel 120 mg (lanreotid)

úhrada:
...
b) Paliativní léčba symptomů spojených s neuroendokrinními nádory, pokud je předpoklad citlivosti na tyto přípravky. 
c) Léčba jinak neovlivnitelné endokrinní oftalmopatie na specializovaných pracovištích - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami 
d) Léčba hormonálně nefunkčních gastroenteropankreatických neuroendokrinních nádorů stupně G1 a podskupiny stupně G2 (index Ki67 až do 10 %) středního střeva a pankreatu nebo s neznámou lokalizací, u kterých byl vyloučen původ v zadním střevě (distální třetině příčného tračníku, sestupném tračníku, esovité kličce a konečníku, včetně horní části análního kanálu), a to u dospělých pacientů s inoperabilním lokálně pokročilým nebo metastatickým onemocněním. 

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je v této indikaci pro jednoho pacienta hrazena léčba v dávce 120 mg 1 x za 4 týdny.


MIDGUT

17.11.18

Užívání vitaminu D a rybího tuku u zdravých nesnižuje riziko rakoviny ani srdečních chorob

Studie byla nyní publikována v New England Journal of Medicine.

Výzkum financovaný Národními instituty zdraví zahrnoval 25 871 zdravých Američanů včetně 5106 Afroameričanů ve věku nad 50 let. 
Účastníci studie byli náhodně rozděleni do čtyř skupin, kde užívali buď pouze placebo, nebo rybí tuk a placebo nahrazující vitamin D, vitamin D a placebo simulující rybí tuk,  nebo jak skutečný vitamin D, tak rybí tuk. Ti, kdo neměli placebo, přitom brali 2000 IU (tj. mezinárodních jednotek) vitaminu D3 a jeden gram omega-3 mastných kyselin denně. Účastníci byli sledováni po dobu průměrně 5,3 roku.
 • Sekundární analýza dat například odhalila snížení počtu úmrtí na rakovinu u těch, kdo užívali vitamin D alespoň dva roky. 
 • Vedle toho se zdá, že lidé užívající rybí olej měli méně infarktů
Více zde 

23.09.18

NF-kB

nukleární faktor kappa B - transkripční faktor  podporující přežívání buněk a zánětlivé stavy

zdroj: Signálová dráha NF-kappaB - IS MU

Poznámky • Rodina transkripčních faktorů NF-kappaB
 • Nejsilnější aktivátor NF-kappaB je TNF-α
 • Pro-zánětlivé a přežití podporující účinky
 • Aktivován stresem
 • Podílí se na rozvoji chronického zánětu a nemocí s ním spojených
 • Podporuje rozvoj nádorových onemocnění (chybná regulace)
 • Cytokiny a jejich receptory produkované působením NF-kappaB působí jako růstové faktory (např. geny pro G-, M-, GM-CSF, VEGF)
 • Aktivuje expresi cyklinu D1 nutného pro přechod G1/S
 • Aktivuje expresi c-Myc + transaktivuje geny pro cykliny + potlačuje expresi p21
 • Vazba na Cyklin D1, c-Myc a Skp2 promotory se liší v G1,G2 vs S fázi – vliv Akt a Chk1, přesmyk z koaktivátorů na koreprosory (Barré 2007)Zdroj: https://goo.gl/d9y4P7

Inhibitory
 • Extrakt z kávy, ořech, tymián, oregano (https://goo.gl/g4Eyp7)
 • Kurkumin (https://goo.gl/3xTbc4)
 • Genistein (https://goo.gl/3xTbc4)
 • Disulfiram

05.08.18

Riziko vzniku karcinomu prsu, ovarií a kontralaterálního karcinomu prsu u nositelek mutací BRCA1 a BRCA2

Zdroj: https://goo.gl/idybje


Kuchenbaecker K. B., Hopper J. L., Barnes D. R. et al. Risks of breast, ovarian, and contralateral breast cancer for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. JAMA 2017; 317 (23): 2402−2416, doi: 10.1001/jama.2017.7112.


Kumulativní riziko vzniku karcinomu prsu u nositelek mutace 
 • BRCA1 do věku 80 let činilo 72 %, 
 • u nositelek mutace BRCA2 pak 69 %. 

Incidence karcinomu prsu prudce vzrůstala v časné dospělosti až do věku mezi 30 a 40 lety u mutace BRCA1 a až do věku mezi 40 a 50 lety u mutace BRCA2. V průběhu dalších let zůstala incidence již konstantní až do 80 let věku (20−30/1000 osob za rok).
Kumulativní riziko vzniku karcinomu vaječníku 
 • do věku 80 let činilo 44 % pro nositelky mutace BRCA1 a 
 • 17 % pro nositelky mutace BRCA2
Kumulativní riziko vzniku kontralaterálního karcinomu prsu 20 let od diagnózy primárního karcinomu prsu pro nositelky mutace
 • BRCA1 bylo 40 % a pro nositelky mutace 
 • BRCA2 26 % (poměr rizik [HR] pro srovnání BRCA2 vs. BRCA1 0,62; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,47−0,82; p = 0,001).

Riziko karcinomu prsu vzrůstalo s počtem příbuzných první a druhé linie, u kterých byl diagnostikován karcinom prsu, jak u nositelek mutace BRCA1 (HR pro ≥ 2 vs. 0 členů rodiny s diagnózou karcinomu prsu 1,99; 95 % CI 1,41−2,82; p < 0,001), tak u nositelek mutace BRCA2 (HR 1,91; 95% CI 1,08−3,37; p = 0,02). Riziko vzniku karcinomu prsu bylo vyšší při lokalizaci mutací mimo oblasti ohraničené pozicemi c. 2282 − c. 4071 v BRCA1 (HR 1,46; 95% CI 1,11−1,93; p = 0,007) a c. 2831 − c. 6401 v BRCA2 (HR 1,93; 95% CI 1,36−2,74; p < 0,001).

Endokrinní komplikace moderní onkologické léčby

Zdroj:
Autoři: Jan Čáp
Působiště autorů: IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2016; 62(Suppl 3): 45-49 
Kategorie: Přehledné referáty 

Peritoneal cancer index

Poznámky používá se k hodnocení rozsahu postižení peritoneální dutiny nádorem COLOPEC klinická studie kolorektální karcino...