Příspěvky

Vybrané výživové faktory v kontextu primární onkoprevence

8. 6. 2018Mgr. Svatava Bischofová(Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav )  Přednáška o vlivu výživy na rozvoj nádorových onemocnění v kontextu dalších faktorů životního stylu a roli praktických lékařů v otázkách výživy a prevence. Přednášející představuje vybrané výživové faktory s dostatečně silnými důkazy, které zvyšující nebo snižující riziko vzniku nádorových onemocnění. V závěru přednášky jsou představena konkrétní výživová doporučení a edukační materiály.
Přednáška na: Linkos.cz

CEA

CEA karcinom embryonální antigen

Fyziologická variabilita V séru dospělých zdravých osob se  jeho  hladina CEA  obvykle pohybuje  pod koncentrací 5 µg/l (v závislosti na typu diagnostické soupravy).  Výrazné zvýšení (až do 10 µg/l) je možno pozorovat u kuřáků (v závislosti na počtu vykouřených cigaret), ev. u alkoholiků. V extraktech primárních nádorů se obvykle nevyšetřuje. Význam však má stanovení v moči, pleurálním punktátu, ascitu i dalších tělních tekutinách u vybraných typů nádorů.
Biologický poločas Podle velikosti molekuly s částečně odbouranými sacharidovými zbytky se poločas pohybuje mezi 2–16 dny.
Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci V průběhu maligního procesu je produkován CEA  nádorovou tkání, jeho hladiny se výrazně zvyšují především ve vztahu k celkové hmotě nádoru. Vzhledem k odbourávání játry a vylučování ledvinami je jeho hladina zvýšena u nemaligních postižení těchto orgánů (hepatitida, selhání ledvin atd.).
Referenční intervaly Podle užité metody leží diskri…

Ca 19-9

CA 19-9 patří k tumor-asociovaným antigenům definovaným na podkladě monoklonálních protilátek.


Fyziologická variabilita CA 19–9 se nevyskytuje  u asi 5 % osob charakteristických krevní skupinou Lewis (a-) ev. Lewis (b-). 
Biologický poločas Jeho poločas v cirkulaci je asi 4-8 dní. Za 2-4 týdny normalizace po kompletní resekci.
Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci Benigní onemocnění jsou zdrojem koncentrací zvýšených většinou do hodnoty až 100 kU/l. Při maligních onemocněních dosahuje  koncentrace CA 19–9 v séru  mnohonásobku hodnoty diskriminační hranice (až 106 kU/l). 
Pokyny k odběru vzorku Nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacient před odběrem

Referenční intervaly Jsou definovány podle výrobce metody, obvykle leží  diskriminační hranice CA 19–9  do 37 kU/l.

Benigní onemocnění, jiné příčiny falešné pozitivity v séru I mírná cholestáza může způsobit výrazné zvýšení CA 19–9 koncentrace v séru.  Z dalších onemocnění jsou zvýšené hladiny nalézány u benigních a zánětlivých…

Therapeutic targeting of replicative immortality - ScienceDirect

Interplay between ROS and autophagy in cancer cells, from tumor initiation to cancer therapy - ScienceDirect

Interplay between ROS and autophagy in cancer cells, from tumor initiation to cancer therapy - ScienceDirect:

Poznámky

Autofágie proces, kdy buňce hrozí zánik a začne trávit sama sebe, aby nahromadila to co jí schází (více zde)

Broad targeting of resistance to apoptosis in cancer - ScienceDirect

Broad targeting of resistance to apoptosis in cancer - ScienceDirect: Broad targeting of resistance to apoptosis in cancer - ScienceDirect

Evasion of anti-growth signaling: A key step in tumorigenesis and potential target for treatment and prophylaxis by natural compounds - ScienceDirect

Evasion of anti-growth signaling: A key step in tumorigenesis and potential target for treatment and prophylaxis by natural compounds - ScienceDirect:


Evasion of anti-growth signaling: A key step in tumorigenesis and potential target for treatment and prophylaxis by natural compounds - ScienceDirect

Docetaxelum

Docetaxelum – Lékové profily – Články – Remedia – farmakoterapeutický časopis:

Docetaxel je protinádorové chemoterapeutikum ze skupiny taxanů připravované semisynteticky z inaktivního prekurzoru extrahovaného z jehličí evropského tisu červeného Taxus baccata. Mechanismem účinku se řadí mezi tzv. mitotické jedy, které způsobují inhibici mitózy působením na buněčné mikrotubuly. ...

Platinou navozená neurotoxicita − přehled možných mechanismů vzniku

Příznaky, jako jsou smyslová ztráta, necitlivost, brnění, bolest a pocit pálení, mohou přetrvávat měsíce, nebo dokonce i roky. V některých případech se mohou i po ukončení léčby zhoršovat. Neurologické příznaky se projevují při podání určitých kumulativních dávek léku, přičemž pro cisplatinu je za prahovou hodnotu považována dávka 350 mg/m2, pro oxaliplatinu dávka 550 mg/m2. Oxaliplatina může způsobit také akutní neurotoxicitu nezávislou na dávce. Ta se objevuje až u 90 % pacientů během podání infuze nebo krátce po aplikaci. Je charakterizována chladem navozenou přechodnou parestezií a dysestezií postihující distální končetiny a periorální či faryngolaryngeální oblasti. Lepší pochopení potenciálních mechanismů vzniku neurotoxicity způsobené cisplatinou a oxaliplatinou by mělo klinickým pracovníkům pomoci identifikovat optimální management tohoto vedlejšího účinku......

Výsledky studií prezentované na ESMO 2017 mění guidelines

MEDICAL TRIBUNE CZ > Výsledky studií prezentované na ESMO 2017 mění guidelines:
Medical Tribune 20/2017
09.10.2017 23:24
Zdroj: MT
Autor: kol Letošní kongres Evropské společnosti klinické onkologie (ESMO), který se uskutečnil od 8. do 12. září v Madridu, byl globální událostí. Zúčastnilo se ho téměř 24 000 účastníků ze 131 zemí.
PoznámkyK nejdůležitějším patří studie: PACIFIC: nový standard péče o lokálně pokročilý, neresekovatelný nemalobuněčný karcinom plic III. stupně (NSCLC),IFCT‑0302: zpochybnění pravidelné výpočetní tomografie (CT) u resekovaných NSCLC,COMBI‑AD: nová možnost adjuvantní léčby pro vysoce rizikový melanom,CheckMate 238: zlepšená adjuvantní terapie pro pacienty s chirurgicky resekovaným melanomem III/IV s vysokým rizikem relapsu,LORELEI: výrazné zmenšení nádorů u estrogen‑receptor pozitivního a HER2 negativního časného karcinomu prsu,MONARCH 3: zlepšené výsledky s novou výchozí strategií pro postmenopauzální ženy s HER2 pozitivním a negativním pokročilým karcinome…

Výsledky studií prezentované na ESMO 2017 mění guidelines

MEDICAL TRIBUNE CZ > Výsledky studií prezentované na ESMO 2017 mění guidelines:
Medical Tribune 20/2017
09.10.2017 23:24
Zdroj: MT
Autor: kol Letošní kongres Evropské společnosti klinické onkologie (ESMO), který se uskutečnil od 8. do 12. září v Madridu, byl globální událostí. Zúčastnilo se ho téměř 24 000 účastníků ze 131 zemí.
PoznámkyK nejdůležitějším patří studie: PACIFIC: nový standard péče o lokálně pokročilý, neresekovatelný nemalobuněčný karcinom plic III. stupně (NSCLC),IFCT‑0302: zpochybnění pravidelné výpočetní tomografie (CT) u resekovaných NSCLC,COMBI‑AD: nová možnost adjuvantní léčby pro vysoce rizikový melanom,CheckMate 238: zlepšená adjuvantní terapie pro pacienty s chirurgicky resekovaným melanomem III/IV s vysokým rizikem relapsu,LORELEI: výrazné zmenšení nádorů u estrogen‑receptor pozitivního a HER2 negativního časného karcinomu prsu,MONARCH 3: zlepšené výsledky s novou výchozí strategií pro postmenopauzální ženy s HER2 pozitivním a negativním pokročilým karcinomem p…

5-Fluorouracil

AntimetabolitMechanismus účinku
Pro uplatnění cytotoxického a protinádorového účinku je nezbytná jeho intracelulární anabolická aktivace. 

Vzniklé aktivní metabolity 5-FU (FUTP, FdUMP a FdUTP) způsobují poškození buňky 

FUTP je inkorporován do jaderné a cytoplazmatické RNA
FdUMP inhibuje enzym tymidylát syntázu (TS), která je nezbytná pro tvorbu jednoho z deoxyribonukleotidů pro syntézu DNA, tvorbou stabilního komplexu 

FdUTP může být začleňován enzymem DNA polymerázou do DNA, tím se sníží její stabilita a vznikají fragmenty DNA.  


Protinádorový účinek 5-FU tedy spočívá ve dvou hlavních účincích:

a) v tvorbû 5-fluoro-2’-deoxyuridin-5-monofosfátu (FdUMP),
který se váže na enzym tymidylát syntázu a brání tak tvorbě nukleotidu tymidin monofosfátu (TMP) a inhibuje syntézu DNA.
b) 5-FU je také přeměňován na 5-fluorouridin-5’-trifosfát (FUTP), který se začleňuje do RNA a tím ovlivňuje její funkce v zasažené buňce.
Na úrovni buněčného cyklu působí 5-FU na buněčné linie v různých fázích, podle typu…

Kapecitabin

antimetabolity 


Mechanismus účinkuprekurzor cytotoxické látky 5-fluorouracilu ( 5-FU). 
V organismu je aktivován cestou několika enzymatických kroků. Thymidinfosforyláza – enzym podílející se na konečné konverzi na 5-FU – se nachází ve zvýšených koncentracích v nádorových buňkách. Metabolismus 5-FU v anabolické cestě blokuje methylaci deoxyuridinové kyseliny na thymidylovou kyselinu, a interferuje tak se syntézou DNA. Inkorporace 5-FU vede též k inhibici RNA a proteosyntézy. (zdroj)

Poznámky: 

biokativace v organismu je rychlá . Max dosahuje za 1,5-2,5 hodinyaktivita tjymidinforforrylázy je v nádorových tkáních větší než v nenádorových ( 3,2x vyšší)


CancercareOntario kompletní informace: zdePoznámkykožní změnyPři užívání capecitabinu dochází u některých pacientů ke změnám kůže v oblasti dlaní rukou a plosek nohou .
Nejčastěji se objevuje
suchost kůžezarudnutí, olupování kůžezarudnutí plosek a dlaníbolestivost posledních článků prstůmůže dojít ke změně papilárních linií kůže (vymazání otisků p…

Rakovinná buňka a změny jejího metabolismu: cesta k přežití i nástroj k destrukci

Obrázek
Časopis ŽIVA [online]. Copyright © [cit. 27.01.2018]. Dostupné z: http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/rakovinna-bunka-a-zmeny-jejiho-metabolismu-cesta-k.pdf  PoznámkyJednou z podmínek rychlého dělení buněk je dostatečná a rychlá syntéza prekurzorů pro stavbu buněk nových. Rakovinné buňky upraví svůj metabolismus právě tak, aby těmto zvýšeným nárokům vyhověly. Začnou spotřebovávat velké množství glukózy a glutaminu . Začnou být závislé na glykolýze
Respirační řetězec, který je v normálních buňkách hlavním zdrojem adenosintrifosfátu (ATP), se téměř zastaví. Buňka začne preferovat anerobní glykolýzu a začne spotřebovávat velké množství glukozy a konečným metabolismem je kyselina mléčná, která je potom vyloučena z buňky ven (Warburgův efekt)


Respirační řetězec je schopen z jediné molekuly glukózy vyprodukovat 18× více molekul ATP, než kolik lze získat pouze glykolýzou. Glykolýza je až 100× rychlejší, pokud se oddělí od mitochondriálního metabolismu. Jestliže má tedy buňka zajištěný vysoký př…

Pemetrexed

poznámky:antifolátmechanismus účinku : inhibice thymidylatsyntetázy (TS), která katalyzuje přeměnu deoxyuridinmonofosfátu (dUMP) na thymidinmonofosfát (TMP) pomocí methylentetrahydrolistové kyseliny (CH2FH4). Je narušena biosyntéza thymidinu a purinových nukleotidůPo vstupu do buňky je polyglutamován v reakci katalyzované folylpolyglutamátsyntetázou na aktivní pentaglutamát. Polyglutamace způsobuje protrahovanou intracelulární retenci a doba zadržování v buňce je asi stokrát delší než u nepolyglutamované formy, což umožňuje podávání v třítýdenním chemoterapeutickém cykluToxicita: neutropenie, trombocytopenie, mukositida, průjmy, nauzea a zvracení, elevace transamináz a exantémy. Bylo zjištěno, že toxické projevy jsou častější u nemocných s deficitem folátů a frekvenci výskytu vedlejších účinků léku snižuje profylaktická suplementace vitaminem B12 a kyselinou listovou. V současné době nemocní léčení pemetrexedem dostávají profylakticky perorálně 350–1 000 mg kyseliny listové denně a po…