Prohledat tento blog

10.11.19

PD-1 Blockade in Advanced Adrenocortical Carcinoma

 • The authors of this phase II study evaluated the activity of pembrolizumab in 39 patients with advanced adrenocortical carcinoma. The objective response rate was 29%, with the median duration of response not reached. The disease control rate was 52%. Responses were seen in patients with both microsatellite-high (MSI-H) and mismatch repair–deficient (MMR-D) tumors. PD-L1 expression and MSI-H/MMR-D status were not associated with an objective response. Median progression-free and overall survival were 2.1 months and 24.9 months, respectively.
 • Pembrolizumab appears to be an effective therapy in patients with this rare, aggressive malignancy with few treatment options.
více zde

Použití aspirinu je spojeno s přežitím rakoviny žlučových cest


 • Užívání aspirinu bylo spojeno s významným snížením rizika úmrtí u pacientů s karcinomem žlučových cest. Největší přínos z postdiagnostikovaného užívání aspirinu byl zaznamenán mezi incidentovými uživateli, ale převládající použití bylo také spojeno se snížením rizika úmrtnosti.
 • Použití postdiagnostického aspirinu je spojeno se sníženým rizikem úmrtí ve všech typech BTC. Inhibice agregace destiček může zpomalit metastatické šíření nádorových buněk a tím zlepšit přežití.
více zde

Akupunktura pro periferní neuropatii indukovanou chemoterapií u pacientů s rakovinou prsu


 • Významné zlepšení symptomů neuropatie bylo pozorováno po 8-týdenním akupunkturním režimu ve srovnání s kontrolní skupinou.
 • Další výzkum je nutný k potvrzení klinických přínosů akupunktury u žen s CIPN po léčbě rakoviny prsu.

více zde

Rakovina jater se v Anglii ztrojnásobila za 20 let

Incidence i mortalita hepatocelulárního karcinomu (HCC) v Anglii dramaticky vzrostla během 20 let až do roku 2016, říkají odborníci z Velké Británie, kteří zjistili, že pacienti často nedostávají potenciálně léčebnou léčbu.
Anya Burtonová, epidemiologička pro rakovinu v Public Health England, a její kolegové zkoumali národní údaje o rakovině v epidemiologii HCC, včetně diagnózy, léčby a přežití, v období mezi lety 1997 a 2016 v téměř 30 000 případech.
Výsledky, prezentované na konferenci NCRI Cancer Conference 2019 , ukázaly, že zatímco míra HCC u mužů zůstává výrazně vyšší než u žen, incidence a úmrtnost přizpůsobená populaci se u obou pohlaví zvýšila přibližně trojnásobně.

více zde

Radioembolizace plus chemoterapie pro první linii léčby lokálně pokročilého intrahepatálního cholangiokarcinomu
 • The authors of this phase II clinical trial evaluated concomitant first-line chemotherapy (cisplatin and gemcitabine) combined with selective internal radiotherapy (SIRT) using glass microspheres in 41 patients with unresectable intrahepatic cholangiocarcinoma with no prior chemotherapy or intra-arterial therapy. The response rate according to RECIST criteria was 39%, and 22% of patients were downstaged to surgical intervention, with 20% achieving R0 resection. The median relapse-free survival was not reached among patients who underwent resection. Among all patients, after a median follow-up of 36 months, median progression-free survival was 14 months and median overall survival was 22 months.
 • This approach showed promising findings for downstaging among patients with unresectable intrahepatic cholangiocarcinoma, and a phase III trial is ongoing to investigate further.

více zde 


Hepatoceluární karcinom

Epidemiologie • narůstající incidence
 • u mužů 1,7x častěji než u žen
Rizikové faktory

 • chronická jaterní onemocnění - cirhóza u pacientů v důsledku hepatitidy C a B
 • alkohol - 80 g alkoholu denně po dobu více jak 10 let mají 5x větší riziko vzniku  hepatoceluárního karcinomu (HCC)
 • nealkoholická steatohepatitida
 • metabolická onemocnění - hemochromatoza, tyrosinémie
 • alfatoxin v subsaharské části Afriky

Prognostické faktory


 • vaskulární invaze- malé nádory do 3cm s vyvyinutou kapsulou mají zřídka vyvinutou vasklulární inazi, nádory nad 5 cm  je vaskulární invaze vyvinuta
  • mikrovaskurální ( popis v biopsii)
  • makrovaskulární (RDG popis)
 • Grade
 • Multiplicita
 • AFP vysoké hladiny nad 200 resp. 300ng/ml - horší prognóza, kratší přežívání

Klinika

poznámka: 
 • ikterus nemusí být způsoben jen obstrukcí žlučových cest, ale i difuzním postižením  jaterního parenchymu, při poruše syntetické funkce hepatocytů nebo při poruše cévního zásobení jater
 • paraneoplastické  příznaky- hypoglykémie, elevace trombocytů, erytrocytů, hyperklacémie, dermatomyositis,, pemfigus, pityriasis rotunda nebo porfyria cutanea tarda

Diagnostika


Bez histologické verifikace  považujeme HCC
 1. velikost min 1-2 cm  a má charakteristiky  RDG diagnostiky ( CT a NMR) nebo
 2. je větší jak 2 cm a má klasický obraz alespoň na jedné zobrazovací metodě ( charakteristický obraz je považováno  arteriální sycení a následené vymývání kontrastu ve venózní fázi)
Odběr tu markerů CEA, Ca 19-9 ( odlišení od intrahepatálních ca) a AFP

Funkční stav jater


SKUPINA.    1 leté přežití         2 leté přežití 
A                      100%                    85%
B                        81%                    57%
C                        45%                    35%

Léčba

Kurativní léčba

 • resekce - Child-Pugh A, bez portální hypertenze, normální hladina bilirubinu. K recidivě dochází do 5-ti let u 70% pacientů
 • transplatace - Milánská kritéria ( 4 leté přežívání u 85% pacientů)
  • jeden tumor do 5 cm 
  • nebo tři tumory menší než 3cm, bez známek vaskulární invaze   
  • Sanfranciská kritéria - jeno do max 6,5 cm, či tři, z nichž největší je 4,5cm s max. součtem všech do 8cm
  • průměrná čekací doba v ČR k transplataci je 120 dní ( v čekací době onkologická terapie)
 • do 2 cm při KI oprace . RFA ablace

Paliativní terapie

 • TACE neurčité výsledky metody, je určena pro pacienty s multifokálním HCC s vysokou funkční rezervou jaterního parenchymu
  • predice horšího přežívání - vysoké AFP nad 400, velký objem nádoru více jak 50% jaterní tkáně, 
  • KI Child- Pugh C, tromboza v portae
  • volba cytostatik s vysokou nitrojaterní koncentrací - doxorubicin, DDP, 5-FU, FUDR, 
  • nežádoucí účinky: u 10% pacientů - bolest břicha , zvracení, ischemická cholecystitis, horečka, ileus
 • RFA větší léčebné výsledky než alkoholizace
 • alkoholizace (PEI)
 • Systémová paliativní léčba
  • doxorubicin, FOLFOX4
  • tyrosin kinázové inhibitory
   • sorafenib (NEXAVAR)
   • lenvatinib (LENVIMA)
  • II. LINIE - ramucirmab (CYRAMZA), regorafenib, kabozatinib, nivolumab, pembrolizumab, tivantinb (CMET inhibitor u skupini s vysou expresí onkoproteinu MET)
 • Radioterapie - senszitivní k RT, 60-70 Gy, u 50% nemocných regrese nálezu, medián přežití po RT až 24 měsíců, protonová RT 5 leté přežití 56%
  • po RT RILD radiation induced liver disease- zvětšení jater, ascites, elevace obstrukčních enzymů, rozvoj 2 týdny až 4 měcíce po RT
Symptomatická léčba

PD-1 Blockade in Advanced Adrenocortical Carcinoma

The authors of this phase II study evaluated the activity of pembrolizumab in 39 patients with advanced adrenocortical carcinoma. The objec...