Příspěvky

Jsou rozdíly mezi sporadickým a geneticky podmíněným (spojeným s mutací v genu BRCA1) karcinomem pankreatu?

Effect of Wasabi Component 6-(Methylsulfinyl)hexyl Isothiocyanate and Derivatives on Human Pancreatic Cancer Cells

Doxorubicin

Obrázek
Mechanismus účinkuInterkalace -  navázání na oba řetězce DNA
Zdroj: zde


Inhibice enzymutopoizomerázy II při replikaci DNAVznikem volných radikálů ( vznikem sueproxidu O2-) destruuje buněčné struktury  Jde o fázově nespecifické cytostatikum v rámci buněčného cyklu

Farmakokinetikaterminální poločas  20-48 hodinmetabolizuje se játry40-50% se vylučuje se žlučí ve  obvykle 5-7 od začátku léčby 4-5% se vyloučí močí  do cca  5 ti dnůneprochází hematoencefalickou bariérouVedlejší účinky EMEZE pod  60mg/m2 mírnáPARAVAZACE  - vesikantKARDIOTOXICITAakutní bez vlivu kumulativní dávky - snížení srdeční kontraktility, do  48 hodin , arytmiechronická - častější  - kumulativní dávka  550mg/m2 . při RT mediastina do 450mg/m2, u dětí do  400mg/m2 ( při dodržení těchto dávek se objeví snížení systolické a diastolické dysfunkce u 7% pacientů , při překročení 600mg/m2 u 15% a 700mg/m2 u 30%)KŮŽE  hyperpigmentace nehtů HEMATOXICITAnajdi interakcizde 
Dostupné preparáty MEDIATELYVše o doxorubicinu  MedScapeCance…

Curcumin Sensitizes Silymarin to Exert Synergistic Anticancer Activity in Colon Cancer Cells

Lonsurf

Poznámky


perorální protinádorový léčivý přípravek na bázi kombinace trifluridinu a tipiracil hydrochloridutrifluridin – antineoplastický nukleosidový analog, který je začleňován přímo do DNA, čímž ovlivňuje její funkce. Koncentrace trifluridinu v krvi se udržuje prostřednictvím tipiracilu, který je inhibitorem thymidin fosforylázy – enzymu degradujícího trifluridinindikován k léčbě dospělých pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem, kteří byli v minulosti léčeni dostupnými terapiemi zahrnujícími chemoterapie založené na fluoropyrimidinu, oxaliplatině a irinotekanu, anti‑VEGF látky a anti‑EGFR látky nebo nejsou pro tyto terapie vhodnými kandidáty.mechanismus účinku je jiný než u 5‑fluorouracilu, a tak je možné jej využít i u pacientů na 5‑fluorouracil rezistentníchstudie RECOURSE: 800 pacientů, Pacienti byli v poměru 2 : 1 randomizováni buď do větve se studijním přípravkem TAS‑102 (n = 534), nebo do kontrolní skupiny s placebem (n = 266). Primárním cílovým ukazatelem bylo celk…

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 31.1.2017

Ze zápisu pro praxi:

Hrazení VZP 

Indikace prediktivních vyšetření
a) HER2+bude prováděno patology u všech pacientů s karcinomem prsu automaticky bez nutnosti indikace onkologemToto potvrzení bude signováno zástupci plátců konkrétně VZP.b) ALK mutace u karcinomu plic bude testován IHC automaticky u indikovaných histologických typů.c) ROS zatím nebude prováděno (lék vyžadující toto vyšetření k indikaci není hrazen), při změně tohoto stavu bude ihned domluveno s VZP a ROS1 bude testován výhradně na vyžádání onkologem.d) Karcinom tlustého střeva a konečníku bude mít automaticky provedeno patologem RAS mutaci u všech nemocných s N1 chorobou Toto potvrzení bude signováno zástupci plátců konkrétně VZP2. Léčebné indikace
a) U pacientů s karcinomem tlustého střeva a konečníku je možné zařadit Drug holiday v první linii léčby generalizovaného onemocnění kombinací chemoterapie a cílené léčby po dosažení parciální odpovědi a trvající stabilizace onemocnění po dobu 6 měsíců (ověření 2x zobrazovací me…

Profylaxe nauzey a zvracení u vysoce emetogenní chemoterapie – nová doporučení - proLékaře.cz

Profylaxe nauzey a zvracení u vysoce emetogenní chemoterapie – nová doporučení - proLékaře.cz Zdroj:

V roce 2016 byla publikována aktualizovaná, na důkazech založená doporučení MASCC/ESMO (Multinational Association of Supportive Care in Cancer / European Society for Medical Oncology) pro profylaxi nauzey a zvracení u dospělých pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií.


Mezi vysoce emetogenní chemoterapeutika patří cisplatina, mechlorethamin, streptozotocin, cyklofosfamid v dávce > 1500 mg/m2, karmustin, dakarbazin a nově je zařazena i kombinace antracyklinu s cyklofosfamidem (kombinace AC)
Antagonisté receptorů 5-HT3Změny na EKG, především prodloužení intervalu QT, jsou považovány za class effect antagonistů receptorů 5-HT3. Riziko se však u jednotlivých látek z této skupiny liší a nejnižší je u palonosetronu. Z důvodu vysokého rizika nežádoucích kardiálních účinků byly z léčby vyřazeny intravenózní ondansetron v dávce 32 mg a intravenózní forma dolasetronu. Výsledky dvojitě za…

Nové techniky radioterapie

Obrázek
MEDICAL TRIBUNE CZ > Nové techniky radioterapie

Radioterapie je klinickým oborem, který v posledních pěti až osmi letech prošel významnou přístrojovou obměnou. V každém komplexním onkologickém centru je k dispozici moderní ozařovací technika. V následujícím textu prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. vysvětluje nové možnosti moderních lineárních urychlovačů.....
Related articlesNasopharyngeal Carcinoma - Medical Grapevine - medicalgrapevineasia.com

Pozdní komplikace onkologické terapie

Pozdní komplikace bez legrace aneb jak systematicky sledovat vyléčené pacienty
Poznámky : AM Review 11/2016 str 21
Kardiotoxicita 
Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.Ústav patologickej fyziológie LF UK v Bratislavě
kardiotoxicita typu I (antracyklinové, kumulativní), která je převážně ireverzibilní, se prokázaly změny úrovně myocytů až nekróza,zatímco u kardiotoxicity typu II (převážně reverzibilní, trastuzumabové, bevacizumabové)  nikoli, avšak nebyly detailněji zjišťoványProblémem je kombinovaná kardiotoxicita typu I a II,“ dodala prof. Mladosievičová s tím, že stále není známa bezpečná kumulativní dávka antracyklinů a bezpečná celková dávka radioterapie pro oblast srdce. Kromě typu a intenzity protinádorové léčby je při objasňování pozdních kardiologických ná- sledků nutné zohledňovat také interindividuální variabilitu v odpovědi na terapii – hlavně genetické determinanty kardiotoxicity, rizikové faktory a komorbidityZe studie Childhood Cancer Survivors Study (Armstrong et al., Jour…

Profesní etiologie nádorových onemocnění

poznámky AM Review 11/2016

Na vzniku nádorových onemocnění v průmyslově vyspělých zemích se profesní expozice podílí zhruba z 5–10 %. „Na možnost uznání tumoru za nemoc z povolání má – kromě aktuálního stavu lékařských poznatků o karcinogenitě konkrétních chemických látek, fyzikálních faktorů nebo pracovních procesů – zá- sadní vliv legislativa, zejména národní seznamy nemocí z povolání,“ uvedla MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D., z Ambulance pracovně lékařských služeb MOÚ, Brno, která se svými kolegy provedla analýzu všech případů profesních zhoubných novotvarů ohlášených v ČR v letech 1991–2014 Národnímu registru nemocí z povolání. 

Za nemoc z povolání bylo uznáno 1195 případů nádorových onemocnění; v 94,7 % byli postiženi muži. 

V době stanovení diagnózy byl střední věk (medián) postižených osob 68 let při věkovém rozmezí od 33 do 91 let. 

Délka expozice profesní etiologické noxe kolísala od 1 měsíce do 53 let, přičemž medián byl 12 let.

Stran lokalizace mají se

78,6 % naprosto dominantní po…

Národní datová základna paliativní péče

poznámky zdroj:  AM Review 11/2016


Národní datová základna paliativní péče
jde o projekt postavený na analytickém zhodnocení dat NZIS za účelem popisu a hodnocení zdravotních služeb u pacientů v závěru života

V důsledku nádorového onemocnění umírá v ČR každoročně více než 27 000 pacientů (tento počet se meziročně příliš nemění), z nichž v roce 2013 v lůžkových zdravotnických zařízeních akutní péče zemřelo celkem 14 697 (54 %) – z toho ve fakultních nemocnicích 3082 (celkem 11 %), v ostatních nemocnicích 11 615 (celkem 43 %), na JIP/ARO 904 (celkem 3 %) a ve zdravotnických zařízeních, jejichž součástí jsou komplexní onkologická centra, 7229 (celkem 26 %) pacientů. 

Ve zdravotnických zařízeních následné a dlouhodobé péče zemřelo v r. 2013 celkem 6601 (24 %) pacientů. 
Celkem 78 % onkologických pacientů umírá v lůžkovém zdravotnickém zařízení, v domácím prostředí 4935 (18 %) pacientů, v zařízeních sociální péče 425 (2 %) pacientů. 

Střední délka poslední hospitalizace ukončené pacientovou smrt…

Perillyl Alcohol (POH) for brain tumors via nasal spray – Cancer Treatments: from Research to Application

Consumption of whole grains and cereal fiber in relation to cancer risk: a systematic review of longitudinal studies | Nutrition Reviews

Consumption of whole grains and cereal fiber in relation to cancer risk: a systematic review of longitudinal studies | Nutrition Reviews ( celý článek)

Abastrakt

Context: Evidence from previous reviews is supportive of the hypothesis that whole grains may protect against various cancers. However, the reviews did not report risk estimates for both whole grains and cereal fiber and only case–control studies were evaluated. It is unclear whether longitudinal studies support this conclusion. Objective: To evaluate associations between whole grains and cereal fiber in relation to risk of lifestyle-related cancers data from longitudinal studies was evaluated. Data Sources:The following 3 databases were systematically searched: PubMed, EMBASE, and Cochrane CENTRAL.Study Selection: A total of 43 longitudinal studies conducted in Europe and North America that reported multivariable-adjusted risk estimates for whole grains (n = 14), cereal fiber (n = 23), or both (n = 6) in relation to lifestyle-…

Protinádorový efekt rybího oleje – mýtus, nebo realita?

Omega-3 mastné kyseliny z rybího oleje přinášejí mnohé zdravotní benefi ty využitelné i pro
onkologické pa cienty. Kromě jejich dobře známého protizánětlivého působení mají potenciál
působit synergisticky s chemoterapií a zvyšovat radiosenzitivitu nádorů. Jejich protinádorový
efekt je komplexní, a založen tak na více mechanizmech účinku. Byla u nich popsána zvýšená
lipidová peroxidace během léčby, ovlivnění receptorových cest v nádorových buňkách, snížení
tvorby prozánětlivých cytokinů podporujících buněčnou proliferaci, aktivace apoptózy v nádorové
tkáni, imunomodulace a ovlivnění hormonálního metabolizmu. Výsledky jak epidemiologických,
tak i experimentálních studií podporují existenci protinádorového účinku rybího oleje u zvířat i u lidí. Náš běžný západní styl stravy obsahuje nadbytek omega-6 mastných kyselin, které interferují se zdravotními přínosy omega-3 mastných kyselin, neboť soutěží o stejná
vazebná místa a enzymové systémy. Z tohoto důvodu je pro projevení se protinádorového
účinku…