NSCLC cílená léčba

Epidermal growth factor receptor (EGFR) signal...
Epidermal growth factor receptor (EGFR) signaling pathway. (Photo credit: Wikipedia)
POZNÁMKY

Byla prokázána klinická účinnost tyrozinkinázových inhibitorů receptorů pro

 • epidermální růstový faktor (TKI EGFR) (erlotinib, gefitinib, afatinib), 
 • TKI při EML4-ALK translokaci (crizotinib- XALKORI) 
 • rekombinantní monoklonální protilátky proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru (VEGF) (bevacizumab).EGFR (receptor pro epidermální růstový faktor)

 • EGFReceptory jsou zvýšeně exprimovány a/nebo aktivovány u řady nádorů.
 • pro cílenou terapii NSCLC má největší význam EGFR (HER1, erbB-1)
 • význam jednotlivých biomarkerů odlišný – zatímco zvýšené množství kopií genu EGFR je negativním prognostickým faktorem, přítomnost EGFR mutace s sebou nese lepší prognózu a predikuje odpověď na léčbu tyrozinkinázovými inhibitory
 • Aktivační mutace EGFR se vyskytuje u 10–15 % NSCLC adenokarcinomů
 • Výskyt EGFR mutací je vyšší u nekuřáků, žen a v populaci Asie (až 30–40 %). 
 • Vyřazení aktivity mutovaných proteinů vede k buněčné smrti nádorové buňky. 
 • Aktivační mutace indikující senzitivitu k léčbě EGFRTKI se vyskytují s různou frekvencí. EGFR L858R je nejčastější mutací predikující senzitivitu k léčbě erlotinibem nebo gefitinibem, stejně jako delece exonu 19
 • Afatinib  je tyrozinkinázový inhibitor, který vytváří kovalentní vazbu a ireverzibilně blokuje signalizaci homodimerů a heterodimerů celé EGFR skupiny. Byla prokázána preklinická aktivita afatinibu u nádorů s přítomností aktivačních EGFR mutací.  Na rozdíl od gefitinibu nebo erlotinibu, zamezil progresi nádoru a v některých případech navodil regresi

EML4-ALK

 • fúzní gen (echinoderm microtubule-associated protein-like 4-anaplastic lymphoma kinase)
 • vyskytuje se v 1-8 %; , převážně u adenokarcinomů. 
 • Častější je výskyt při mucinózní diferenciaci. 
 • Gen ALK kóduje membránový tyrozinkinázový receptor a u člověka je lokalizován na chromosomu 2p23. 
 • Je spojen více s mužským pohlavím, vyskytuje se převážně u nekuřáků (event. lehkých kuřáků) v mladší věkové skupině (medián věku je kolem 50 let)
 • pacienti s EML4-ALK fúzí jsou rezistentní k EGFR TKI
 • odpověď k chemoterapii na bázi platiny není ovlivněna přítomností fuzního genu
 • EML4-ALK translokace je prediktorem pro léčbu crizotinibem
 • Crizotinib špatně proniká do CNS
 • Crizotinib je metabolizován cytochromem P450 (CYP), proto jeho účinnost může být ovlivněna při současném podání CYP4A inhibitorů. 
 • Při crizotinibu bylo pozorováno snížení koncentrace testosteronu
Na základě českého interdisciplinárního konsenzu pro prediktivní vyšetřování aktivačních mutací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) by měli být testováni všichni pacienti s NSCLC, kteří jsou kandidáty léčby inhibitory tyrozinkinázy (TKI) receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR)
Testování není doporučováno u dlaždicobuněčných karcinomů, výjimku by mohli tvořit nekuřáci nebo bývalí slabí kuřáci.

Podle současných ESMO a NCCN doporučení by léčba EGFR TKI měla být nabídnuta též nemocným v horším výkonnostním stavu PS 3–4 (pozn. na rozdíl od chemoterapie). 
U nemocných bez EGFR mutace (wt EGFR) není primární léčba EGFR TKI v první linii vhodná pro doloženě horší výsledky než při chemoterapii.

Léčba


1.linie 

adenoca + velkobuněčný
EFRRM+      - gefitinib
ALK+            - crizotinib ( není úhrada)
EMFRM-      - DDP + pemetrexed
                   - CBDCA+ cytostatikum ( KI :DDP)
                   - monoterapie
                   - bevacizumab + chemoterapie ( není hemoptýza, není antikoagul. terapie)

dlaždicobuněčný 
chemoterapie

2. linie
docetaxel , erlotinib - všechny histol. skupiny
adenoca + velkobuněčný - pemetrexed

Enhanced by Zemanta

Populární příspěvky z tohoto blogu

Synoviální sarkom

Implatabilní port

Paraneoplázie