Topotekan


v přípravě


Topotecani hydrochloridum


ATC  kód   L01XX17
Charakteristika
Semisyntetický derivát kamptotecinu 
Kamptecin - alkaloid izolovaný z asijského stromu Camptotheca acuminata 


Preparáty  zde 
 • p.o. tob. bílé: 0,25 mg, růžové: 1 mg
 • i.v. (balení á 1mg a á 4mg) počet ampulí v balení 1 nebo 5 (světle žlutý až zelenožlutý prášek rozpustný ve vodě)
Cena  8/2011
 • inj. 1mg    2596,75 
 • tbl.  1mg     1451,59 Kč
Mechanismus účinku
Kamptotecin inhibuje topoizomerázu I v S fázi buněčného cyklu, která je  ve zvýšené míře exprimována u většiny nádorových buněk.
 

Inhibice topoizomerázy I topotekanem vede v buňce k indukci jednovláknových zlomů DNA, a tím k buněčné smrti 


Absorbce   p.o. 42%
Distribuce  
 • dobrý prostup hematoencefalitickou bariérou (asi 30 % plazmatické koncentrace můžeme najít v mozkomíšním moku)
 • vazba na bílkoviny 35%
 • distribuce mezi krevními elementy a plazmou je homogenní
Metabolismus Zahrnuje N-dealkylaci, kdy vzniká N-demethyltopotekan, a glukuronidaci. Metabolismus představuje méně než 10 % eliminace topotekanu. N-demethylo vaný metabolit, který má podobnou akti vitu jako mateřská látka, ale o něco nižší, byl nalezen v moči, plazmě a ve stolici
Eliminace  Průměrně 40 % z celkové dávky se objeví v moči během 24 hodin od začátku třicetiminutové infuze a přibližně 18 % je vyloučeno stolicí.     
 • močí 
 • stolicí
 • t 1/2 2-3 hodiny
Indikace 

inj

 • metastazující karcinom vaječníku ve 2. linii po selhání platinových derivátů a taxanů při recidivě v odstupu delším ??? než 6 měsíců od skončení primární léčby, kde je dostatečná dřeňová rezerva.
 • u pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu (SCLC), u kterých není opakování léčby režimem první volby považované za vhodné
 • v kombinaci s cisplatinou k léčbě histologicky potvrzeného stadia IVB, recurentního nebo persistujícího karcinomu cervixu, který není způsobilý k chirurgické léčbě a/nebo radioterapii

tbl.

 • u pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu, u kterých není opakovaná léčba režimem první volby považována za vhodnou.
Režimy zde

Kontraindikace
 • AA,kojení
 • kteří mají již před zahájením prvního cyklu těžký útlum kostní dřeně vyjádřený výchozím 
 • počtem neutrofilů < 1,5 x 10
 • 9
 • /l a/nebo počtem trombocytů < 100 x 10
 • 9
 • /l
Nežádoucí účinky
extravazace minimální
emeze minimální
alopecie 30-49%

Hlavní
 • neutropenie gr.IV, nadir 9-12 den (možnost neutropenické kolitis)
 • trombocytopenie gr.IV nadir 15 den
 • zvýšení bilirubinu gr.3-4 pod 2%
 • intersticiální plicní nemoc 8%
Dále viz SPC zde

Interakce zde 
 • kurkuma snížení efektu
 • phenytoin snížení efektu
Dávkování a ředění
 • SCLC,ovarium  1,5 mg/m2/5 dní/ á 21dnů
 • cervix
ŘEDĚNÍ
CHRÁNIT PŘED SVĚTLEM 
Havárie na cytostatika.cz

Stabilita dle SPC
Nosný roztok
Poznámka
HYCAMTIN
24 hod. (2-8°C), 12 hod. do 25°C
0,9% NaCl, G5%
až na konc. 25-50 mikrog/ml
TOPOTECAN ACTAVIS
4 hod. při 25°C
0,9% NaCl, G5%
až na konc. 25-50 g/ml ???
TOPOTECAN TEVA
24 hod. (2-8°C), 12 hod. do 25°C
0,9% NaCl, G5%
až na konc. 25-50 mikrog/ml

Redukce dávky
 • renální insuficience 
  •  Ckr 40–60 ml/min redukce dávky  o 1/3
  • Ckr 20–40 ml/min redukce o 1/2,
  • Ckrnižší než 20 ml/min, topotekan by neměl být  podán. 
  • topotekan se dá hemodialyzovat
Pro pacientyEnhanced by Zemanta

Populární příspěvky z tohoto blogu

Synoviální sarkom

Implatabilní port

Paraneoplázie