Prohledat tento blog

14.10.13

Metoklopramid – omezení používání, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Metoklopramid – omezení používání, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Přehodnocení účinnosti a bezpečnosti léčivých přípravků obsahujících metoklopramid bylo provedeno na základě požadavku Francouzské lékové agentury, která požádala výbor CHMP o přezkoumání poměru přínosů a rizik u uvedených léčivých přípravků pro všechny navržené indikace a všechny věkové skupiny pacientů. Přehodnocení potvrdilo známé riziko vzniku neurologických nežádoucích účinků, jako jsou akutní polékové extrapyramidové syndromy (dystonie, chorea) a tardivní dyskineze. Tyto poruchy se projevují mimovolními abnormálními pohyby jako např. grimasování, tiky apod. Akutní neurologické nežádoucí účinky jsou častější u dětí, zatímco riziko tardivní dyskineze, která je spojena s dlouhodobým užíváním a vyššími dávkami léku, se vyskytuje zejména u starších pacientů.

Informace pro lékaře
• V zájmu snížení rizika vzniku neurologických nežádoucích účinků by měl být metoklopramid nově předepisován pouze ke krátkodobému užívání (do 5 dnů). Metoklopramid by již neměl být užíván při léčbě chronických stavů jako je gastroparéza, dyspepsie a gastroesofageální refluxní choroba, ani jako pomocná terapie při chirurgických a radiologických výkonech.
• U dospělých zůstává metoklopramid indikován pro prevenci pooperační nevolnosti a zvracení (PONV), radioterapií vyvolanou nevolnost a zvracení a opožděnou (ne akutní) chemoterapií vyvolanou nevolnost a zvracení. Dále je metoklopramid u dospělých indikován pro symptomatickou léčbu nevolnosti a zvracení, včetně stavů spojených s akutní migrénou (kde může být také užíván ke zlepšení absorpce orálních analgetik).
• U dětí by měl být metoklopramid podáván pouze jako druhá volba pro prevenci opožděné chemoterapií vyvolané nevolnosti a zvracení a léčbě PONV. Použití je kontraindikováno u dětí mladších než 1 rok.
• Pro dospělé a děti je stanovena maximální dávka 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti/24 h. U dospělých je běžná dávka pro všechny formy podání 10 mg 3x denně. Pro děti je doporučeno dávkování od 0,1 do 0,15 mg na kg tělesné hmotnosti, opakovaně až 3x denně. Dávkovací schéma pro děti bude zahrnuto v informaci doprovázející přípravek.
• Dávka aplikovaná intravenózně by měla být podávána jako pomalý bolus nejméně 3 minuty, aby se snížilo riziko vzniku nežádoucích účinků.
• Vzhledem k tomu, že vzácně byly hlášeny závažné kardiovaskulární reakce spojené zejména s i.v. podáním metoklopramidu, je nutné věnovat zvláštní péči pacientům s hrozícím rizikem těchto komplikací (starší pacienti, pacienti se srdečními poruchami, pacienti s nekorigovanou elektrolytovou dysbalancí či s bradykardií a pacienti užívající léčivé přípravky prodlužující QT interval).
• U pacientů, kteří v současné době užívají pravidelně metoklopramid, by mělo při příští pravidelné kontrole dojít k posouzení a případnému přehodnocení léčby.


 Zdroj: SUKL

13.10.13

Brněnští lékaři odstranili radioablací nejvíce tumorů jater v zemi

MEDICAL TRIBUNE CZ > Brněnští lékaři odstranili radioablací nejvíce tumorů jater v zemi

Brněnští lékaři vypálili radioablací nejvíce hepatálních nádorů v celé zemi. Od roku 2002 ošetřili 250 tumorů jater a dalších zhruba 50 v ledvinách, plicích či kostech. FN Brno byla v první v zemi, která metodu radioablace zavedla.

NSCLC cílená léčba

Epidermal growth factor receptor (EGFR) signal...
Epidermal growth factor receptor (EGFR) signaling pathway. (Photo credit: Wikipedia)
POZNÁMKY

Byla prokázána klinická účinnost tyrozinkinázových inhibitorů receptorů pro

 • epidermální růstový faktor (TKI EGFR) (erlotinib, gefitinib, afatinib), 
 • TKI při EML4-ALK translokaci (crizotinib- XALKORI) 
 • rekombinantní monoklonální protilátky proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru (VEGF) (bevacizumab).EGFR (receptor pro epidermální růstový faktor)

 • EGFReceptory jsou zvýšeně exprimovány a/nebo aktivovány u řady nádorů.
 • pro cílenou terapii NSCLC má největší význam EGFR (HER1, erbB-1)
 • význam jednotlivých biomarkerů odlišný – zatímco zvýšené množství kopií genu EGFR je negativním prognostickým faktorem, přítomnost EGFR mutace s sebou nese lepší prognózu a predikuje odpověď na léčbu tyrozinkinázovými inhibitory
 • Aktivační mutace EGFR se vyskytuje u 10–15 % NSCLC adenokarcinomů
 • Výskyt EGFR mutací je vyšší u nekuřáků, žen a v populaci Asie (až 30–40 %). 
 • Vyřazení aktivity mutovaných proteinů vede k buněčné smrti nádorové buňky. 
 • Aktivační mutace indikující senzitivitu k léčbě EGFRTKI se vyskytují s různou frekvencí. EGFR L858R je nejčastější mutací predikující senzitivitu k léčbě erlotinibem nebo gefitinibem, stejně jako delece exonu 19
 • Afatinib  je tyrozinkinázový inhibitor, který vytváří kovalentní vazbu a ireverzibilně blokuje signalizaci homodimerů a heterodimerů celé EGFR skupiny. Byla prokázána preklinická aktivita afatinibu u nádorů s přítomností aktivačních EGFR mutací.  Na rozdíl od gefitinibu nebo erlotinibu, zamezil progresi nádoru a v některých případech navodil regresi

EML4-ALK

 • fúzní gen (echinoderm microtubule-associated protein-like 4-anaplastic lymphoma kinase)
 • vyskytuje se v 1-8 %; , převážně u adenokarcinomů. 
 • Častější je výskyt při mucinózní diferenciaci. 
 • Gen ALK kóduje membránový tyrozinkinázový receptor a u člověka je lokalizován na chromosomu 2p23. 
 • Je spojen více s mužským pohlavím, vyskytuje se převážně u nekuřáků (event. lehkých kuřáků) v mladší věkové skupině (medián věku je kolem 50 let)
 • pacienti s EML4-ALK fúzí jsou rezistentní k EGFR TKI
 • odpověď k chemoterapii na bázi platiny není ovlivněna přítomností fuzního genu
 • EML4-ALK translokace je prediktorem pro léčbu crizotinibem
 • Crizotinib špatně proniká do CNS
 • Crizotinib je metabolizován cytochromem P450 (CYP), proto jeho účinnost může být ovlivněna při současném podání CYP4A inhibitorů. 
 • Při crizotinibu bylo pozorováno snížení koncentrace testosteronu
Na základě českého interdisciplinárního konsenzu pro prediktivní vyšetřování aktivačních mutací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) by měli být testováni všichni pacienti s NSCLC, kteří jsou kandidáty léčby inhibitory tyrozinkinázy (TKI) receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR)
Testování není doporučováno u dlaždicobuněčných karcinomů, výjimku by mohli tvořit nekuřáci nebo bývalí slabí kuřáci.

Podle současných ESMO a NCCN doporučení by léčba EGFR TKI měla být nabídnuta též nemocným v horším výkonnostním stavu PS 3–4 (pozn. na rozdíl od chemoterapie). 
U nemocných bez EGFR mutace (wt EGFR) není primární léčba EGFR TKI v první linii vhodná pro doloženě horší výsledky než při chemoterapii.

Léčba


1.linie 

adenoca + velkobuněčný
EFRRM+      - gefitinib
ALK+            - crizotinib ( není úhrada)
EMFRM-      - DDP + pemetrexed
                   - CBDCA+ cytostatikum ( KI :DDP)
                   - monoterapie
                   - bevacizumab + chemoterapie ( není hemoptýza, není antikoagul. terapie)

dlaždicobuněčný 
chemoterapie

2. linie
docetaxel , erlotinib - všechny histol. skupiny
adenoca + velkobuněčný - pemetrexed

Enhanced by Zemanta

Pancreatic Atrophy: Adverse Effect of Long-term Sorafenib?

Pancreatic Atrophy: Adverse Effect of Long-term Sorafenib?
Enhanced by Zemanta

Gemcitabine Ups Survival After Surgery in Pancreatic Cancer

English: Pancreatic Cancer Action logo
Gemcitabine Ups Survival After Surgery in Pancreatic Cancer


 • The main result of this trial is that treatment with adjuvant gemcitabine for 6 months leads to a 24% improvement in overall survival, with a statistically significant absolute 10.3% improvement in the 5-year overall survival rate (20.7% vs 10.4%) and a 4.5% improvement in the 10-year survival rate (12.2% vs 7.7%), compared with observation alone,
Enhanced by Zemanta

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...