Prohledat tento blog

04.03.14

PragueONCO: Válka karcinomu pankreatu vyhlášena

http://training.seer.cancer.gov/module_anatomy...
zdroj:

MEDICAL TRIBUNE CZ > PragueONCO: Válka karcinomu pankreatu vyhlášena

poznámky:


 • V roce 2010 (SVOD) byl karcinom pankreatu diagnostikován u 2 034 pacientů a 1 724 nemocných na toto onemocnění zemřelo • Pětileté přežití vykazují celkem pouze 4 % nemocných • prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. „V roce 1995 byla publikována metaanalýza sledování asi 80 000 pacientů po operaci pro duktální karcinom pankreatu, kde vyšla doba přežití kolem jednoho roku. Pokud nemocný přežije dva roky, měla by se přehodnotit histologická diagnóza. Snaha o radikální chirurgické řešení karcinomu pankreatu prostě nemá smysl. Od té doby sice došlo k pokrokům, ale výsledky optimismus nepodporují. Index mortality k incidenci v roce 1989 byl 0,91, v roce 2010 činil 0,85. I po radikální operaci se objevují lokální recidivy.“
 • Co lze v praxi považovat za relevantní vyšetření s vysokou specificitou pro karcinom pankreatu? CT? Magnetickou rezonanci? Pozitronovou emisní tomografii? Skeptický konsensus nepřijal žádnou ze jmenovaných jako prioritní diagnostickou metodu. Ovšemže záleží na zkušenosti radiodiagnostika.
 • profesor Petruželka: 
  •  zavedení gemcitabinu (1996) a erlotinibu (2005) do léčby karcinomu pankreatu.
  •  Kombinace obou léků přinesla prodloužení doby přežití o dva týdny. Tato kombinace se v současnosti nepoužívá. 
  • režim FOLFIRINOX (leukovorin, 5‑fluorouracil, irionotekan a oxaliplatina), který prodloužil medián přežití na 11,1 měsíce. 
  • V roce 2012 byl uveden paklitaxel vázaný na albumin (Abraxane) v první linii léčby u metastatického karcinomu pankreatu, který se užívá v kombinaci s gemcitabinem. Kombinace nab‑paklitaxelu a gemcitabinu prokazuje signifikantní zlepšení mediánu přežití proti samotnému gemcitabinu (8,5 vs. 6,7 měsíce) a 28% snížení rizika úmrtí.
  • U režimu FOLFIRINOX uvedl profesor Petruželka vyšší výskyt neutropenie oproti kombinaci nab‑paklitaxelu s gemcitabinem.
 • FOLFIRINOX: mladší pacienti s PS 0–1, bez komorbidit, s resekčním nálezem mikroskopických reziduí (R1). V tom případě musí být léčba agresivní (radioterapie a chemoterapie).
 • Podle profesora Fínka je režim FOLFORINOX pro pacienty s karcinomem pankreatu toxický a v plzeňském Komplexním onkologickém centru s ním nemají optimální zkušenosti. Proto dávají v Plzni přednost režimu FOLFOXEnhanced by Zemanta

Žádné komentáře:

Okomentovat

Peritoneal cancer index

Poznámky používá se k hodnocení rozsahu postižení peritoneální dutiny nádorem COLOPEC klinická studie kolorektální karcino...