Prohledat tento blog

17.04.16

Cisplatin

Mechanismus účinku


 • stává se aktivní až  intraceluárně , kde je méně  chloridových iontů a tím dochází k uvolňování  kovalatně vázaného chloru a vzniku nukleofilního radikálu, ten pak reaguje s purinovými bázemi  nukleových kyselin
 • poškozuje DNA vznikem interkalačních vazeb mezi řetězci, což zamezuje replikaci nukleových kyselin
 • intraceluárně dochází k uvolňování kovalentně vázaného atomu chlóru a vzniku nukleofilního radikálu. Cytostatikum se naváže na purinovou bázi a dochází ke vzniku zejména vnitrořetězcových a v menší míře meziřetězcových kroslinků. Vzniklé kovalentní vazby mezi řetězci brání jejich separaci při replikaci a zároveň dochází k inhibici transkripce.  
 • VIDEO ZDE 
Farmakokinetika

 • váže se silně na bílkoviny
 • vylučování 90% močí, během  24 hodin  se z těla vyloučí 28% podané látky
 • terminální poločas cisplatiny je 5,4 dne
 • prostup hematoenecef. bar. 

Rezistence může být způsobena


 • sníženým vychytáváním 
 • zvýšeným vylučováním cytostatika buňkou
 • inaktivací prostřednictvím intracelulárních thiolů (např. gluthathionu)
 • zvýšenou schopností buňky reparovat poškození a sníženou schopností podléhat apoptotickému procesu. 


Nežádoucí účinky

Neurotoxicita
 • jde o senzitivní neuropatii
 • uplatňuje se především v oblasti vlastního neuronálního těla
 • kumulativní dávka cisplatiny ke vzniku neurotoxicity je  300-600 mg/m2
 • neurotoxicita  vzniká i po intraperitoneální aplikaci
 • klinika: parestézie, které se mohou šířit i do proximálních oblastí končetin 
 • nejvíce bývá postižena vibrace
 • může vzniknout až několik měsíců po vysazení léku a progredovat několik týdnů až měsíců po vysazení léku (u 30% pacientů)
 • prevence vzniku: vitamin E  a-tokoferol 400 mg / den závěry nejsou jednoznačné
Nefrotoxicita
 • poškození tubulárních fcí - pokles glomerulární filtrace a ztráty magnézia
 • snížení nefrotoxicity - hydratační režimy při podání cisplatin 
Hematotoxicita
Emeze vysoká 
Ototoxicita 31% postižení sluchu ( výpad sluchu pro vysoké tóny) 
Změny vnitřního prostředí
 • ( K, Na, Ca, Mg, PO4)
 • ↑ antidiuretic hormone
 • Hyperuricemia (36%)  

Žádné komentáře:

Okomentovat

Peritoneal cancer index

Poznámky používá se k hodnocení rozsahu postižení peritoneální dutiny nádorem COLOPEC klinická studie kolorektální karcino...