Prohledat tento blog

12.02.17

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 31.1.2017

Ze zápisu pro praxi:

Hrazení VZP 

Indikace prediktivních vyšetření
 • a) HER2+bude prováděno patology u všech pacientů s karcinomem prsu automaticky bez nutnosti indikace onkologem
 • Toto potvrzení bude signováno zástupci plátců konkrétně VZP.
 • b) ALK mutace u karcinomu plic bude testován IHC automaticky u indikovaných histologických typů.
 • c) ROS zatím nebude prováděno (lék vyžadující toto vyšetření k indikaci není hrazen), při změně tohoto stavu bude ihned domluveno s VZP a ROS1 bude testován výhradně na vyžádání onkologem.
 • d) Karcinom tlustého střeva a konečníku bude mít automaticky provedeno patologem RAS mutaci u všech nemocných s N1 chorobou Toto potvrzení bude signováno zástupci plátců konkrétně VZP
2. Léčebné indikace
 • a) U pacientů s karcinomem tlustého střeva a konečníku je možné zařadit Drug holiday v první linii léčby generalizovaného onemocnění kombinací chemoterapie a cílené léčby po dosažení parciální odpovědi a trvající stabilizace onemocnění po dobu 6 měsíců (ověření 2x zobrazovací metodou v intervalu 3 měsíce). V případě následné progrese lze indikovat předchozí léčebnou
  kombinaci, která bude považována za první linii léčby.
 • b) U pacientů s karcinomem prsu HER2+ nízkého rizika (tumor do 3 cm N0) lze v adjuvanci podat kombinaci 12x paclitaxel konkomitantně s trastuzumabem a následně trastuzumab do 1 roku od zahájení léčby (schéma dle studie APT)
 • c) VZP bude akceptovat kombinaci trastuzumabu v adjuvanci spolu s hormonoterapií u ER+ a HER2+ pacientů

11.02.17

Profylaxe nauzey a zvracení u vysoce emetogenní chemoterapie – nová doporučení - proLékaře.cz

Profylaxe nauzey a zvracení u vysoce emetogenní chemoterapie – nová doporučení - proLékaře.cz  Zdroj:

V roce 2016 byla publikována aktualizovaná, na důkazech založená doporučení MASCC/ESMO (Multinational Association of Supportive Care in Cancer / European Society for Medical Oncology) pro profylaxi nauzey a zvracení u dospělých pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií.


 • Mezi vysoce emetogenní chemoterapeutika patří cisplatina, mechlorethamin, streptozotocin, cyklofosfamid v dávce > 1500 mg/m2, karmustin, dakarbazin a nově je zařazena i kombinace antracyklinu s cyklofosfamidem (kombinace AC)

 • Antagonisté receptorů 5-HT3 Změny na EKG, především prodloužení intervalu QT, jsou považovány za class effect antagonistů receptorů 5-HT3. Riziko se však u jednotlivých látek z této skupiny liší a nejnižší je u palonosetronu. Z důvodu vysokého rizika nežádoucích kardiálních účinků byly z léčby vyřazeny intravenózní ondansetron v dávce 32 mg a intravenózní forma dolasetronu. Výsledky dvojitě zaslepených studií ukázaly, že transdermální forma granisetronu (náplast uvolňující 3,1 mg/24 hod. po dobu 7 dní) je stejně účinná jako jeho perorální podání (2 mg/den po dobu 3–5 dní). U palonosetronu byla potvrzena noninferiorita jeho perorální lékové formy (0,5 mg) proti intravenózní (0,25 mg). Orální forma palonosetronu je nově k dispozici v kombinaci s netupitantem.

 • Antagonisté receptorů NK

  Aprepitant a fosaprepitant

  Velká randomizovaná dvojitě zaslepená studie provedená u pacientů léčených cisplatinou prokázala, že jednorázové intravenózní podání fosaprepitantu (150 mg) je noninferiorní k 3dennímu perorálnímu podávání aprepitantu (125, 80, 80 mg). Studie na mladých dobrovolnících prokázala, že 5denní vazebná afinita k receptorům NKje u perorálně jednorázově podaného aprepitantu (v dávce 165 mg) shodná s intravenózním podáním 150 mg fosaprepitantu.
  Studie porovnávající účinek ondansetronu s dexamethasonem s kombinací ondansetron + dexamethason + aprepitant u pacientek s karcinomem prsu léčených AC ukázala významnou superioritu trojkombinace během 1. dne.

  NEPA

  NEPA je kombinace nového antagonisty receptoru NK1 netupitantu (300 mg) a antagonisty receptoru 5-HT3 palonosetronu (0,5 mg). Preparát NEPA byl v prevenci nauzey a zvracení u pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií (cisplatinou) významně účinnější než samostatně podaný palonosetron (významně vyšší procento pacientů dosáhlo kompletní odpovědi definované jako žádné emetické epizody a žádné použití záchranné terapie). Významné zvýšení antiemetického účinku přineslo i přidání netupitantu ke kombinaci palonosetronu s dexamethasonem u pacientek s karcinomem prsu léčených kombinací AC.
  Rolapitant, nová látka ze skupiny antagonistů receptorů NK1, byl v dávce 180 mg v kombinaci s ondansetronem a dexamethasonem významně účinný v navození kompletní odpovědi u pacientů léčených cisplatinou.

  Rozdíly ve farmakokinetice a riziko lékových interakcí jednotlivých antagonistů receptorů NK

  Aprepitant je substrátem a středně silným inhibitorem CYP3A4. Jeho AUC a poločas narůstají při podání ketokonazolu, podání rifampicinu má opačný účinek. Netupitant má poločas asi 90 hodin a je metabolizován CYP3A4. Data z in vitro studií ukazují, že také může inhibovat CYP3A4 a zároveň je slabým inhibitorem glykoproteinu P. Aprepitant i netupitant významně zvyšují expozici dexamethasonu, a při současném podání je proto nutné redukovat jeho dávky. Rolapitant má poločas 180 hodin, CYP3A4 neinhibuje ani neindukuje, je však středně silným inhibitorem CYP2D6, a neměl by se proto podávat spolu s látkami, které jsou substráty tohoto izoenzymu.
  Existuje několik rozdílů v lékových interakcích aprepitantu a netupitantu. Aprepitant může snižovat účinnost hormonálních kontraceptiv, zatímco netupitant ji neovlivňuje. Aprepitant má na rozdíl od netupitantu schopnost mírně indukovat CYP2D6 a ovlivnit tak metabolismus například tolbutamidu. Ve studiích s midazolamem bylo dále zjištěno, že při standardním 3denním podávání aprepitantu dochází nejprve k mírné inhibici CYP3A4 (4. den), ale 8. den naopak k jeho mírné indukci.

  Olanzapin

  Nové studie ukázaly, že olanzapin je účinnější v profylaxi opožděné nauzey než aprepitant či fosaprepitant a stejně účinný v prevenci akutních symptomů. Tyto výsledky je však třeba potvrdit dalšími studiemi. Nevýhodou jsou možné sedativní účinky.

  Dexamethason a metoklopramid

  Studie zabývající se porovnáním účinku kombinace aprepitantu s dexamethasonem proti metoklopramidu s dexamethasonem na opožděnou nauzeu a zvracení u pacientů léčených cisplatinou prokázaly, že obě kombinace jsou srovnatelně účinné a neliší se ani jejich toxicita.
  Výsledky studie porovnávající dexamethason a aprepitant v léčbě opožděné nauzey a zvracení u pacientek s karcinomem prsu léčených kombinací antracyklinu s cyklofosfamidem ukázaly, že obě látky mají srovnatelný účinek. Pacientky léčené dexamethasonem však významně častěji uváděly pálení žáhy a nespavost......celý článek výše

Iron and cancer: more ore to be mined

Odkaz ZDE Elementární železo má v savčích buňkách klíčové funkce.   Železo umožňuje funkci životně důležitých enzymů obsahujících železo...