Přeskočit na hlavní obsah

Profylaxe nauzey a zvracení u vysoce emetogenní chemoterapie – nová doporučení - proLékaře.cz

Profylaxe nauzey a zvracení u vysoce emetogenní chemoterapie – nová doporučení - proLékaře.cz  Zdroj:

V roce 2016 byla publikována aktualizovaná, na důkazech založená doporučení MASCC/ESMO (Multinational Association of Supportive Care in Cancer / European Society for Medical Oncology) pro profylaxi nauzey a zvracení u dospělých pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií.


 • Mezi vysoce emetogenní chemoterapeutika patří cisplatina, mechlorethamin, streptozotocin, cyklofosfamid v dávce > 1500 mg/m2, karmustin, dakarbazin a nově je zařazena i kombinace antracyklinu s cyklofosfamidem (kombinace AC)

 • Antagonisté receptorů 5-HT3 Změny na EKG, především prodloužení intervalu QT, jsou považovány za class effect antagonistů receptorů 5-HT3. Riziko se však u jednotlivých látek z této skupiny liší a nejnižší je u palonosetronu. Z důvodu vysokého rizika nežádoucích kardiálních účinků byly z léčby vyřazeny intravenózní ondansetron v dávce 32 mg a intravenózní forma dolasetronu. Výsledky dvojitě zaslepených studií ukázaly, že transdermální forma granisetronu (náplast uvolňující 3,1 mg/24 hod. po dobu 7 dní) je stejně účinná jako jeho perorální podání (2 mg/den po dobu 3–5 dní). U palonosetronu byla potvrzena noninferiorita jeho perorální lékové formy (0,5 mg) proti intravenózní (0,25 mg). Orální forma palonosetronu je nově k dispozici v kombinaci s netupitantem.

 • Antagonisté receptorů NK

  Aprepitant a fosaprepitant

  Velká randomizovaná dvojitě zaslepená studie provedená u pacientů léčených cisplatinou prokázala, že jednorázové intravenózní podání fosaprepitantu (150 mg) je noninferiorní k 3dennímu perorálnímu podávání aprepitantu (125, 80, 80 mg). Studie na mladých dobrovolnících prokázala, že 5denní vazebná afinita k receptorům NKje u perorálně jednorázově podaného aprepitantu (v dávce 165 mg) shodná s intravenózním podáním 150 mg fosaprepitantu.
  Studie porovnávající účinek ondansetronu s dexamethasonem s kombinací ondansetron + dexamethason + aprepitant u pacientek s karcinomem prsu léčených AC ukázala významnou superioritu trojkombinace během 1. dne.

  NEPA

  NEPA je kombinace nového antagonisty receptoru NK1 netupitantu (300 mg) a antagonisty receptoru 5-HT3 palonosetronu (0,5 mg). Preparát NEPA byl v prevenci nauzey a zvracení u pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií (cisplatinou) významně účinnější než samostatně podaný palonosetron (významně vyšší procento pacientů dosáhlo kompletní odpovědi definované jako žádné emetické epizody a žádné použití záchranné terapie). Významné zvýšení antiemetického účinku přineslo i přidání netupitantu ke kombinaci palonosetronu s dexamethasonem u pacientek s karcinomem prsu léčených kombinací AC.
  Rolapitant, nová látka ze skupiny antagonistů receptorů NK1, byl v dávce 180 mg v kombinaci s ondansetronem a dexamethasonem významně účinný v navození kompletní odpovědi u pacientů léčených cisplatinou.

  Rozdíly ve farmakokinetice a riziko lékových interakcí jednotlivých antagonistů receptorů NK

  Aprepitant je substrátem a středně silným inhibitorem CYP3A4. Jeho AUC a poločas narůstají při podání ketokonazolu, podání rifampicinu má opačný účinek. Netupitant má poločas asi 90 hodin a je metabolizován CYP3A4. Data z in vitro studií ukazují, že také může inhibovat CYP3A4 a zároveň je slabým inhibitorem glykoproteinu P. Aprepitant i netupitant významně zvyšují expozici dexamethasonu, a při současném podání je proto nutné redukovat jeho dávky. Rolapitant má poločas 180 hodin, CYP3A4 neinhibuje ani neindukuje, je však středně silným inhibitorem CYP2D6, a neměl by se proto podávat spolu s látkami, které jsou substráty tohoto izoenzymu.
  Existuje několik rozdílů v lékových interakcích aprepitantu a netupitantu. Aprepitant může snižovat účinnost hormonálních kontraceptiv, zatímco netupitant ji neovlivňuje. Aprepitant má na rozdíl od netupitantu schopnost mírně indukovat CYP2D6 a ovlivnit tak metabolismus například tolbutamidu. Ve studiích s midazolamem bylo dále zjištěno, že při standardním 3denním podávání aprepitantu dochází nejprve k mírné inhibici CYP3A4 (4. den), ale 8. den naopak k jeho mírné indukci.

  Olanzapin

  Nové studie ukázaly, že olanzapin je účinnější v profylaxi opožděné nauzey než aprepitant či fosaprepitant a stejně účinný v prevenci akutních symptomů. Tyto výsledky je však třeba potvrdit dalšími studiemi. Nevýhodou jsou možné sedativní účinky.

  Dexamethason a metoklopramid

  Studie zabývající se porovnáním účinku kombinace aprepitantu s dexamethasonem proti metoklopramidu s dexamethasonem na opožděnou nauzeu a zvracení u pacientů léčených cisplatinou prokázaly, že obě kombinace jsou srovnatelně účinné a neliší se ani jejich toxicita.
  Výsledky studie porovnávající dexamethason a aprepitant v léčbě opožděné nauzey a zvracení u pacientek s karcinomem prsu léčených kombinací antracyklinu s cyklofosfamidem ukázaly, že obě látky mají srovnatelný účinek. Pacientky léčené dexamethasonem však významně častěji uváděly pálení žáhy a nespavost......celý článek výše

Populární příspěvky z tohoto blogu

Synoviální sarkom

English: Intermed. mag. Image:Monophasic synovial sarcoma - high mag.jpg (Photo credit: Wikipedia)poznámky:

jde o karcinosarkom měkkých tkání. 
Tento typ sarkomů je mimořádně agresivní typ sarkomů

Výskyt

více muži 1,2:1věk  max.15-40 letLokalizace DK (stehna , kolena) 60%HK  23%ostatní  15-20%Varianty monofázický ( vřetenobuněčná komponenta) - obtížné odlišení od fibrosarkomu nebo hemangiopericytomu - možné cytogenetické odlišení viz níže)bifázický ( vřetenobuněčná i epitelová komponenta)Cytogeneticky je charakterizován reciptokou translokací   t(X;18)(p11.2;q11.2)
Výsledkem translokace jsou fúzní transkripty SYT/SSX1(horší prognoźa), SYT/SSX2 (lepší prognóza), které je možné detekovat  na molekulární úrovni
Možnosti šíření  lymfatické uzlinyplícePrognostické faktory
Lepší prognóza mladší pacientinádory do  5cmabsence nekrózmitotická aktivita pod 15 mitóz na  10 polí velkého zvětšenílokalizace na  DK Odkazy Prognostická imunohistochemie sarkomů měkkých tkání  Role radioterapie v léčbě sarkomů m. tká…

Implatabilní port

This is a chemo port (not mine) (Photo credit: Drew Olanoff)
Dlouhodobý katetr tvořený  komůrkou se speciální silikonovou membránou a katétrem,
Katétr vede podkožím do velké cévy. 


Membránu   komůrky lze propichovat pouze speciální jehlou - tzv. Huberovou jehlou.
Membrána vydrží dle  výrobce 1600 - 3000 vpichů


Zavedení portu 


Implantace venozního portu - VIDEO
Portál LF MU Brno -MUDr. Martin Ondrák


Huberova jehla
- jehla se speciálně tvarovaným hrotem
- rovné , zahnuté, délka  15-25mm , průměr G19-22
- použití

proplach G22transfúze G20Max. rychlost infuze 600-1320ml/ hodinu G19 22 ml/minG22 10 ml/min Proplach chemoportu 
pomůcky:  desinfekční prostředek na kůžiHuberova jehla sterilní tampóny/ 4-5 ks./sterilní rukaviceemitní miska 2 ks10ml - 20ml - F1/110ml stříkačka - prázdnána aspiraci krve10 ml stříkačka s heparinovou zátkou sterilní jednorázové krytíHeparinová zátka 500j Heparinu v 5 ml Fysiolog. roztoku -vše v 10 ml stříkačce
Postup proplach zkontrolujte okolí portu, vyhmatejte  port v podkoží    …

Paraneoplázie

Paraneoplastické syndromy

definice:příznaky, které nepravidelně doprovázejí některé nádory a u nichž není vždy jasná patofyziologická souvislost mezi nádorem a paraneoplastickým projevem.
Nejsou vyvolány mechanicky, ale nepřímo signálními látkami, které nádor uvolňuje , autoimunitními mechanismy a nepřesně popsanými pochody

Dělení

OBECNÉ PARANEOPLASTICKÉ PŘÍZNAKY

Subferilie , febrilie ( horečka nejasného původu)Anorexie a kachexieOrtostatická hypotenzeProjevy snížené imunitní obranyHEMATOLOGICKÉ erytropoézaanémie chronických chorobpolyglobulie ( nádory ledvin , plic)autoimunitní hemolytická anémiemikroangiopatická hemolytická anémieaplastická anémie (pure red cell aplasia)leukocytopoézaleukocytosaleukocytopeniemegakaryocytopoézatrombocytozatrombocytopeniekoagulacehyperkoagulacežilní tromboembolismusDICantifosfolipidový syndromimunitní inhibitory koagulace

ENDOKRINNÍ
SIADHParaneoplastický Cushingův syndromParaneoplastický hyperkalcemický syndromParaneoplastická hypoglykemieEktopocká produkce c…